ПС703З/18: Психологија на организацијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVII3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за основните теории и психолошки сфаќања за организацијата и процесите, појавите и односите во организацијата. Оспособување за практична примена на стекнатите психолошки сознанија во работните организации и институции.

Содржина на предметната програма:

Појава и развој на психологијата на организацијата, Методологија на истражувањата во психологијата на организацијата, Психолошки основи на организацијата, Структурирање на организацијата, Контингенцискиот приод во структурирање на организацијата, Социотехничкиот приод за организацијата, Култура на организацијата, Промени во организацијата, Развој на организацијата, Комуникациите во организацијата.

Литература:

1. Сарџоска, Е., Психологија на организацијата, Скопје: Филозофски факултет, 2009

2. Sardžoska, E. Life satisfaction in Macedonian work organizations (p. 137-146). In: Vassar, M. (ed.) Psychology of life satisfaction. New York: Nova Science Publishers, 2012