ПС604И/18: ПРОСОЦИЈАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI2+26

Наставник: д–р Михајло Поповски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со природата на просоцијалното однесување и со научните сознанија за улогата и ефектите на одделни социјални, ситуациски и психолошки фактори врз неговата појава и развој.

Содржина на предметната програма:

Поим и теоретски пристапи во проучувањето на просоцијалното оденсување. Социјални и ситуациски влијанија. Улогата на когнитивните и емоционалните фактори во просоцијалното однесување. Личноста и просоцијалното однесување. Поттикнување и развој на просоцијалните тенденции кај децата и возрасните.

Литература:

1. Поповски, М., Просоцијално однесување, Филозофски факултет, Скопје, 2005

2. Лазароски, Ј., Алтруистичко и агресивно однесување, Матица македонска, Скопје и Мелбурн, 1997

3. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M., Socijalna psihologija, Mate, Zagreb, 2005