ПС608И/18: Позитивна психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI2+26

Наставник: д–р Огнен Спасовски

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат научни и продлабочени сознанија за перспективните на позитивната психологија, како и за можностите за примена на сознанијата на индивидуално и колективно ниво, во насока на оптимално психичко функционирање.

Содржина на предметната програма:

Вовед во Позитивната психологија. Предмет и цели на проучувањето. Филозофски основи и приоди во објаснувањето на добриот живот и добросостојбата. Подрачја на Позитивната психологија: позитивни доживувања и емоции; позитивни особини; позитивни односи; позитивни институции и системи. Емоционални, мотивациски и когнитивни основи и предуслови за оптимално психолошко функционирање. Мерења на појавите во Позитивната психологија. Критички осврт и предизвици за Позитивната психологија.

Литература:

1. Спасовски Огнен, Позитивна психологија, Филозофски факултет, 2012

2. Donaldson I., Csikszentmihalyi M., Nakamura J., Applied Positive Psychology, New York: Psychology Press, 2011

3. Seligman Martin, Flourish, New York: Free Press, 2011