ПС606И/18: Морален развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI2+26

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на моралот и моралниот развој и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на моралниот развој.

Содржина на предметната програма:

Теории на морален развој; моралниот развој низ различни возрасни периоди; сознајни, емоционални, мотивациски и бихејвиорални аспекти на моралниот развој.

Литература:

1. Damon, W. & Lerner, R.M., Прирачник за детска психологија (превод на македонски јазик) (одбрани поглавја), John Wiley and Sons, 2006/2018

2. Berger, S. Kathleen, The Developing Person: Trough the Life Span. 8th Edition. (одбрани поглавја), Worth Publishers 2007

3. Фрицханд, А., Морално мислење и морална слика за себе во адолесценцијата, Одбранет докторски труд, 2010

4. Borba, M., Building Moral Intelligence, Jossey-Bass, 2001