ПС605И/18: Психологија на личен развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI2+26

Наставник: д–р Благоја Јанаков

Цели на предметната програма:

Запознавање со сознанија и техники за личен развој; здобивање искуства за себе и унапредување на вештини за работење на личниот развој.

Содржина на предметната програма:

Вовед. Можности, потенцијали и капацитети. Среќа и добрување. Менување. Приоди кон и техники за личен развој. Разни техники за работење со себе и себеименување. Личен дневник.

Литература:

1. Рејнвотер Џ., Самотерапија за секог,. Еин-соф, 1998

2. Јанаков Б., Среќа. Прирачник за добрување и усреќување, 3 изд., Матица, 2015

3. Далај Лама, Катлер Х., Уметност на среќата, Магор, 2008