ПС603З/18: Општа психопатологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI3+26

Наставник: д–р А. Новотни, д–р Б. Стефановски

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења и препознавање на психопатолошките варијации на психолошките функции кај поедини ментални растројства и варијации на истите кај одредени личности.

Содржина на предметната програма:

Теоретска и практична настава – Општ дел – Психопатологија. Психички функции од аспет на психопатологија: Теоретска и практична настава – Специјален дел – Клиничка психопатологија, Психопатологија кај растројствата во детската возраст и адолесценција, Ментална заостанатост и клиничка презентација на психопатологијата, Личност, нормално-патолошко, гранична личност, Психопатологија кај непсихотични растојства (поврзани со анксиозност), Психопатологија кај психотични растројства, Психопатологија кај органски душевни растројства, Психички растројства поврзани со одредени соматски состојби и болести, Нивни особености (психопатолошки особености), Психопатологија при криза, тентамен суициди и акутни состојби, Злоупотреба на алкохол и психоактивни супстанции, Вовед во психитераписки третмани, Карактеристики во психодијагностика во форензичка експертиза.

Литература:

1. Чадловски и сор., Психијатрија 1-2, Просветно дело, 2004

2. Чадловски, Филоповска, Белевска, Медицинска психологија, Просветно дело, 2004

3. Каплан, Садок и сор., Сеопфатен учебник по психијатрија 1-2, Табернакул, 2012