ПС602З/18: Вовед во емпирски истражувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVI3+26

Наставник: д–р Виолета Петроска Бешка

Цели на предметната програма:

Студентите да го сфатат значењето на научниот метод за психологијата и да се стекнат со знаења и вештини за: планирање на емпириско истражување во психологијата, откривање и поставување истражувачки проблеми од областа на психологијата, почитување на етичките принципи на истражувањата во психологијата и сродните науки, почитување на правилата за пишување извештај од спроведено емпириско истражувањe.

Содржина на предметната програма:

– Карактеристики на научниот метод

– Видови, цели и фази на научното истражување

– Проблем на истражувањето и истражувачки хипотези

– Варијабли во истражувањето

– Популација и примерок

– Истражувачка етика

– Пишување извештај за спроведено емпириско истражување

Литература:

1. Виолета Петроска – Бешка, Подготовка за истражување во психологијата, Филозофски факултет, УКИМ, Скопје 2009

2. Виолета Петроска-Бешка и Николина Кениг,  Како се пишува извештај за спроведено емпириско истражување, Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, 2011

3. Еванс, А. Н. и Руни, Б. Ј., Методи на психолошко истражување, Европа 92, Кочани, 2012