ПС504И/18: Училишна интеракција

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV2+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Стекнување на основноте сознанија за другарството воопшто и во училиштето, училишната интеракција, запознавање со различни теоретски модели на училишната интеракција.

Содржина на предметната програма:

Природата на другарството. Теории на врсничко другарство. Модели на пријателски односи. Структура на квалитетот на другарството. Ефекти на квалитетот на другарството. Функции на другарството. Социометриски статус на учениците. Другарството во училиштето. Видови интеракција наставник ученик.

Литература:

1. Nenad Havelka, Uvod u psihologiju međuljudskih odnosa u obrazovanju, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2005

2. Pavao Brajša, Pedagoška komunikologija, Zagreb: Školske novine, 1994

3. Одбрани текстови од областа во последните 5 години

4. William Bukowski, Andrew F. Newcomb, Wiliard W. Hartup, The company they keep. Friendship in childhood and adolescence, Cambridge University Press, 1996