ПС506И/18: Психологија на партнерски односи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV2+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Стекнување на основноте сознанија за партнерските односи, стекнување вештини за работа со партнери во различни ситуации.

Содржина на предметната програма:

Поим за љубов. Кратка историја на љубовта. Теории на љубовта. Љубомора. Измама и лажење. Изневерување. Моќ и теорија на меѓузависност. Конфликти и резултати на конфликтите. Раскинување на интимна врска – развод.

Литература:

1. Miller, Perlman, Intimate relationship, McHill International edition, 2003

2. Миливојевић, З., Формуле љубави, Нови Сад: Прометеј, 1998

3. Милојковић, М. С., Мићовић Р., Породична терапија, Центар за брак и породицу, Београд, 1998

4. Батић, Д., Деца и развод перспектива адолесцента, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010