ПС505И/18: Изработка на тестови на личноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV2+26

Наставник: д–р Николина Кениг

Цели на предметната програма:

– Запознавање со фазите на изработка на тестовите на личност и начините на проверка на метриските карактеристики

– Стекнување базични вештини за пишување на теми и проверка на метриските карактеристики

– Стекнување базични вештини за изведување норми на тестот

Содржина на предметната програма:

Фази во изработка на психолошки тестови. Пишување ајтеми. Ајтем-анализа. Утврдување на дикриминативноста на тестот – хи квадрат и Смирнов-Колмогоров метод. Проверка на релијабилноста (внатрешна хомогеност, временска стабилност и стандардна грешка на мерењето). Методи на проверка на конструкт валидноста тестот. Коефициент на критериумска валидност и ефикасност во предвидувањето. Баждарење на тестот.

Литература:

1. Петроска – Бешка, В. и Кениг, Н., Основи на психолошко тестирање, Филозофски факултет, 2013

2. Bukvić, A., Načela izrade psiholoških testova (издвоени поглавја), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982