ПС5033/18: Педагошка психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV3+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Совладување на поимите и терминологијата од главните области од педагошката психологија. Усвојување на теоретските токувања на процесот на учење и поучување и нивно организирање оспособување на практична примена на стекнатите знаења.

Содржина на предметната програма:

Предмет, задачи на педагошката психологија. Методи на педагошката психологија. Физички, когнитивен и социјален развој. Примена на бихејвиористичките, когнитивистичките и социјалите теории на учењето. Зголемување на мотивацијата за постигнување и учење. Саморегулирано учење. Индивидуални разлики во некои особини на личноста на учениците.Читање. Психосоцијална атмосфера и дисциплина во одделението. Замор и досада во училиштето. Соработка со родителите. Особини на успешен наставник. Оценување и тестови на знаење. Психолошки фактори на учењето на математиката и странскиот јазик.. Ефективна комуникација во училиштето. Хуманистички пристап во образованието. Алтернативни приоди во поучувњето.

Литература:

1. Vidović, V, Vlahović Štetić, V, Rijavec, M., Miljković, D., Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP, 2003

2. Grgin, T., Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997

3. Поповски, К., Училишна докимологија, Скопје, 2005

4. Vućić L., Pedagoška psihologija, Društvo psihologa Srbije, 1991

5. Woolfolk, A., Educational psychology, Prentice Hall, New Jersey, 2001.