ПС5023/18: Теории за личноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаV3+26

Наставник: д–р Благоја Јанаков

Цели на предметната програма:

Здобивање знаења за сфаќање и концепции за личноста и нивна примена; унапредување на разбирањето и толкување на личноста.

Содржина на предметната програма:

Вовед. Човекознаење и персонологија. Разни приоди кон личноста, особата и човекот. Ненаучни сфаќања за личноста / особата. Фројдова концепција. Понови психоаналитички концепции. Комплексна психологија на Јунг. Бихејвиористички сфаќања. Когнитивни сфаќања. Дејносна концепција за личноста. Синтетска концепција за човекот. Роџерсова концепција. Егзистенцијалистички сфаќања. Постмодернистички и социјалноконструкционистички сфаќања.

Литература:

1. K. Hol – G. Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983

2. Јанаков Б., Современа психологија на личноста, 3 изд., Филозофски факултет, 2015

3. Ewen R.B., An introduction to the theories of personality, 7 ed., Taylor and Francis, 2014