ПС404И/18: Трансформација на конфликти

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIV2+26

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни знаења и вештини за алтернативите на насилството и за решавање и трансформирање на конфликтите преку програми за стимулирање на нивниот развој.

Содржина на предметната програма:

Насилство/ненасилство; Алтернативи на насилството; Трансформирање конфликти; Психологија на трансформирање конфликти; Култура на мирот; Насилници и миротворци.

Литература:

1. Мурџева-Шкариќ, Олга, Ненасилна трансформација на конфликти, Филозофски факултет, 2007

2. Психолози за социјална одговорност, Да се расклопи маската на непријателството, Балкански центар за мир, Филозофски факултет, 1998