ПС407И/18: Психологија на хумор

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIV2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат научни и продлабочени сознанија за теоретските пристапи во психологијата на хуморот, како и за можностите за примена на овие сознанија.

Содржина на предметната програма:

Кус преглед на историскиот развој на поимот хумор. Дистинкција помеѓу хумор и смисла за хумор. Современи сфаќања за хуморот. Психолошки теории за хуморот (психоналитичка; супериорност; негонгруентност; реверзибилна; еволуциска). Когнитивни, социјални и развојни гледишта за хуморот. Индивидуални разлики во доживување и продукција на хумор. Можности за апликација во психотерапии, образование, работното место.

Литература:

1. Martin, R., The psychology of humor: An integrative approach, Elsevier Academic Press, 2007

2. Ruch, W (Ed.), The sense of humor: Explorations of a personality characteristic, Mouton de Gruyter, 2010