ПС405И/18: Психологија на семејството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIV2+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Стекнување на основните сознанија за семејството и стиловите на родителска интеракција, запознавање со различни теоретски модели и методи на процената на семејството.

Содржина на предметната програма:

Поим за семејството, Историја на семејството, Филогенеза на семејството, Теории на родителството, Мотивација за родителство, Мајчински инстинкт, Улогата на таткото, Стилови на родителство, Семејна атмосфера, Односите на адолесцентот со родителите, Епигенетика и воспитание, Видови на семејства, Семејството и болеста.

Литература:

1. Шурбановска, О., Родителите и однесувањето на детето во училиштето, Филозофски факултет, Скопје, 2013

2. Капор-Стануловић, Н., Психологија родитељства, Нолит, Београд, 1985

3. Митић, М., Породица, здравље и болест, Здравствена психологија, Друштво психолога Србије – Центар за примењену психологију, Београд, 1997

4. Todorović, Ј., Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata, Filozofski fakultet u Nišu, 2005

5. Ronald Rohner, Handbook of Parental Acceptance and rejection, 2003

6. Виникот, Д. В., Од домот се почнува, Министерство за култура на РМ, 2015