ПС402З/18: Личност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIV3+26

Наставник: д–р Благоја Јанаков

Цели на предметната програма:

Здобивање знаења за личноста и унапредување на разбирањето на луѓето.

Содржина на предметната програма:

Вовед.Човек, особа, личност. Битни одлики. Функционирање, живеење и животни задачи. Составки. Склоп. Динамика. Пројавување. Особености и растројства. Одредување, чинители и услови. Менување и развој.

Литература:

1. Јанаков Б., Основи на персонологијата 1,2, Филозофски факултет, 2017

2. Елисеев О. П., Практикум по психологии личности, 3 изд., Санкт Петербург, Питер, 2008

3. Corr P., Matthews G. (eds.), The Cambridbe handbook of personality psychology, Cambridge University Press, 2008