ПС305И/18: Интелигенција

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаIII2+26

Наставник: д–р Елена Ачковска Лешковска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат проширени и продлабочени сознанија за природата, развојот и мерењето на интелигенцијата и да се оспособат за самостојно истражување во оваа област.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на интелигенцијата. Кус историски преглед на концептуализацијата на интелигенцијата.Факторски модели на когнитивните способности. Современи теории за интелигенцијата на Х. Гарднер и Р. Стернберг. Стилови на мислење. Наследството и животната средина како фактори за развој на интелигенцијата. Полови разлики во когнитивното функционирање. Мерење на интелигенцијата. Емоционална интелигенција: теоретски модели, мерење и примена. Социјална интелигенција. Сексуална интелигенција.

Литература:

1. Zarevski, P., Struktura i priroda inteligencije, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000

2. Ачковска Лешковска, Е., „Гарднеровата теорија на интелигенцијата и нејзината импликација во наставната практика“, Годишен зборник на Филозофски факултет 55, 2002, 79-102

3. Ачковска Лешковска, Е., „Интелигенција наспроти рационалност“, Годишен зборник на Филозофски факултет 70, 2017, 139-147

4. Големан, Д., Емоционална интелигенција, Београд: Геопоетика, 2002

5. Големан, Д., Социјална интелигенција, Београд: Геопоетика, 2007