ПС202З/18: Емоции и мотивација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаII3+26

Наставник: д–р Виолета Арнаудова

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за емотивно-мотивациските процеси, за факторите што го условуваат нивното јавување и менување.

Содржина на предметната програма:

Емоции: Димензии на емоционалните искуства. Класификација и опис на емоциите. Развој на емоциите. Динамика на емоционалните доживувања. Контрола на чувствата. Емотивна зрелост. Теории на емоциите. Влијание на емоциите врз когнитивните процеси. Мотивација: Поим за мотив и мотивација. Видови мотиви.Хиерархија на мотивите. Теории за мотивацијата. Задоволување на мотивите. Последици од задоволувањето на мотивите. Фрустрации и конфликти. Одбранбени механизми. Конструктивни и штетни ефекти од фрустрациите. Последици од фрустрациите.

Литература:

1. Ognjenović, P. i Škorc,V., Naše namere i osećanja,  Beograd: Gutenbergova galaksija, 2005

2. Еванс, Ф., Мотивација, Филозофски факултет, Скопје 2004

3. Kreč, D. i Kračfild, R., Elementi psihologije, Beograd: Naučna knjiga, 1975, 222-360