ПС103З/18: Еволуциска психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаI3+26

Наставник: д–р Огнен Спасовски 

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат научни и продлабочени сознанија за еволуциските механизми и нивното влијание на однесувањето. Воедно, да можат да ги препознаваат овие влијанија во секојдневниот живот.

Содржина на предметната програма:

Основи на Еволуциската психологија како научна студија за човековата природа и психичкиот живот. Природна селекција, адаптација, генетски промени. Еволуцијата на човештвото и консеквенците. Модуларност во психичкото функционирање. Еволуцијата, емоциите и когницијата. Еволуцијата, пријателството, соработката и конфликтите. Еволуциските механизми во основата на изборот на партнер и репродукцијата. Еволуциски механизми во основата на емпатијата, алтруизмот и моралот. Еволуцијата и естетиката. Еволуцијата и културата.

Литература:

1. David Buss, Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (4th Edition) 4th Edition, Psychology Press. Taylor and Francis, 2017

2. Cartwright, J., Evolution and Human Behavior: Darwinian perspectives on human nature (2nd ed.), Cambridge, MA: MIT Press, 2008

3. Buss, D.M., Evolutionary psychology: The new science of the mind (Fourth Edition), Boston: Allyn & Bacon, 2012

4. Dawkins, R., The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition, Oxford: Oxford Univ. Press, 2006