ПЕ605И/18: Инференцијална статистика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVI2+14

Наставник: д–р Наташа Ангелоска-Галевска, д–р Елизабета Томевска Илиевска

Цели на предметната програма:

Познавање на методите и техниките за истражување на воспитанието и образованието, Способност за адекватен избор на истражувачки стратегии, Оспособеност за практична примена на теоретските знаења преку изработка и примена на инструменти за истражување, Научно-истражувачка љубопитност, критичност, самостојност и тимска работа.

Содржина на предметната програма:

Поим, предмет и примена на инференцијалната статистика; Корелација-поим, значење, видови; Коефициенти на корелација; Принципи на избирање на примерокот; Тестирање на значајност на разлика меѓу статистичките вредности; Параметриски и непараметриски процени.

Литература:

1. Ангелоска Галевска, Наташа, Инференцијална статистика – скрипта, Филозофски Факултет, Скопје, 2017

2. Кожух, Борис, Ангелоска Галевска, Наташа, Статистичка анализа на податоци, Филозофски факултет, Скопје, 2008

3. Кожух, Борис, Ангелоска Галевска, Наташа, Увод во статистичка обработка на податоци, Филозофски факултет, Скопје, 2012