ПЕ604З/18: Техники на педагошки истражувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVI3+15

Наставник: д–р Наташа Ангелоска-Галевска, д–р Елизабета Томевска Илиевска

Цели на предметната програма:

Познавање на методите и техниките за истражување на воспитанието и образованието,  Способност за адекватен избор на истражувачки стратегии,  Оспособеност за практична примена на теоретските знаења преку изработка и примена на инструменти за истражување,  Научно-истражувачка љубопитност, критичност, самостојност и тимска работа.

Содржина на предметната програма:

Експериментален метод; Набљудување; Анкетирање; Скалирање и видови скали на процена; Социометриска постапка; Тестирање и видови тестови; Анализа на содржина; Биографски метод; Студија на случај; Интервју; Фокус групи.

Литература:

1. Ангелоска Галевска, Наташа, Техники на педагошките истражувања (скрипта), Филозофски факултет, Скопје, 2017

2. Лоренс Њумен, В., Општествени истражувачки методи, квантитативни и квалитативни пристапи, Скопје: Просветно дело, 2009

3. Ангелоска Галевска, Наташа, Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието, Киро Дандаро, Битола, 1997