ПЕ504/18: Статистика во педагогијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаV3+26

Наставник: д–р Наташа Ангелоска Галевска, д–р Елизабета Томевска Илиевска

Цели на предметната програма:

Познавање на статистичките методи за анализа на податоци од истражувања,  Способност за адекватен избор на статистички постапки согласно природата на податоците (варијаблите), Оспособеност за практична примена на методите од дескрипитвна статистика за анализа и интерпретација на податоци од истражувања  Критичност, самостојност, одгворност и тимска работа.

Содржина на предметната програма:

Поим, предмет и примена на дескриптивната статистика; Етапи на средување на податоци; Скали за нумеричко изразување на податоците; Дистрибуција на фреквенција; Графичко прикажување на низи со атрибутивни и нумерички својства; Релативни броеви; Крива на нормална дистрибуција; Мерки на централна тенденција; Мерки на дисперзија; Стандардизираи скорови.

Литература:

1. Ангелоска Галевска, Наташа, Статистика во педагогијата,скрипта, Филозофски факултет, Скопје, 2017

2. Кожух, Борис, Ангелоска Галевска, Наташа, Статистичка анализа на податоци, Филозофски факултет, Скопје, 2008

3. Кожух, Борис, Ангелоска Галевска, Наташа, Увод во статистичка обработка на податоци, Филозофски факултет, Скопје 2012