ПКБ401З/18: Менаџирање на јавниот безбедносен сектор

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностIV3+27,5

Наставник: д–р Зоран Нацев

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат општо теоретски знаења од областа на управувањето и раководењето како процес на насочување на поединци,организациски делови и особено на системот за национална (јавна) безбедност на Република Македонија и да развијат способности за нивна практична примена во остварувањето на функциите на системот.

Содржина на предметната програма:

Теоретски основи на менаџмент, раководење и управување; Основни фактори и проблеми на современото раководење; Модели и системи на раководењето; Процес на раководењето со одбраната; Процесни функции (раководење, планирање, организирање, координација и контрола); Раководење со полицискиот систем; Терминолошки дивергенции околу раководењето со Армијата и полицијата, Раководење со системот на национална безбедност; Односнот лидерство, водство и раководење; Лидерски модел за потребите на раководењето со системот на национална безбедност на Р. Македонија.

Литература:

1. Зоран Нацев, Менаџмент, раководење и лидерство со одбраната на Р. Македонија

2. Љубомир Дракулевски, Лидерство основа за ефективен стратегиски менаџмент, Економски факултет, 1999

3. Вилијам Вонг, Управување со ризик за безбедноста и сигурноста – Водич за директори, управители и инженери, Европа 92, Кочани, 2012