ПКБ403З/18: Kомуникација во организациите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностIV3+27,5

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на сознанија за улогата на комуницирањето во организациите; Сознанија за начинот на примена на определени форми на комуницирање; Стекнување на вештини за организрање на процесот на комуницирање во органзациите, вештини за разрешување на проблеми предизвикани како гршка во комуникацијата.

Содржина на предметната програма:

Поим за комуникација во организациите; Видови, методи и начини на комуницирање во организациите (Интерна и екстерна комуникација, формална и неформална, хоризонатална и вертикална, интерперсонална и групна); Невербална комуникација; Етика во организациското комуницирање; Форми на комуницирање во организациите (писмено и усмено комуницирање, мрежно комуницирање, масовно комуницирање); Управување со организациската комуникација и принципите на ефективна комуникација; Социјален дијалог во организациите;

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Комуникација во организациите, Филозофски факултет, 2016

2. Цис Б.М. ван Риел, Чарлс Џ. Фомбрун, Основи на корпоративно комуницирање, Висока школа за новинарство и односи со јавност, 2012

4. Милева Ѓуровска, Социологија на трудот, Филозофски факултет, 2015

5. Џонс Гарет, Современ Менаџмент, Глобал Комуникации, 2008