СР101З/18: Теорија на социјална работа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаI4+26

Наставник: д–р Светлана Трбојевиќ, д–р Сузана Борнарова

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија кои претставуваат вовед во сите научни области поврзани со социјалната работа.

Содржина на предметната програма:

Методолошки основи на социјалната работа (предмет, функции, методи, поими); генеза и развој на теоретскосоцијалната работа (основачи, доброволна работа, идеологиите наспроти социјалната работа). Апликативни функции на социјалната работа (задачи, процес, форми, методи, модели и пристапи, подрачја). Глобални тенденции во социјалната работа (оддржлив развој, мултикултурализам).

Литература:

1. Доневска, М., Теоретски основи на социјалната работа Филозофски факултет 1999

2. Хов, Д., Увод у теорију социјалног рада, Научно истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПНБеоград 1997

3. Миџли, Џ., Социјална заштита во глобален контекст, Арс Ламина, Скопје 2012

4. Payne, M., Savremena teorija socijalnog rada, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci 2001