д–р Сузана Борнарова

Редовен професор

Проф. д–р Сузана Борнарова е родена 1974 година во Скопје. Борнарова е редовен професор на Институтот за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет – Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје во 1998 година. Во 2004 година се стекнува со звањето магистер по социјална политика по одбраната на магистерскиот труд „Социјалните сервиси за стари лица и современите трендови во социјалната политика – состојби и перспективи во Р. Македонија“. Во 2006 година ја брани докторската дисертација „Социјална работа со семејство – со осврт на континуирано професионално образование“ – компаративна студија на центрите за социјална работа во Македонија, Србија и Хрватска, со што се стекнува со научното звање доктор по социјална работа. На Филозофскиот факултет се вработува во 2004 година како помлад асистент, а во 2016 година е избрана во наставното звање редовен професор.

Проф. д-р Сузана Борнарова е добитник на Fulbright стипендија за истражувачки престој во Вашингтон, САД каде престојува од август 2009 до јануари 2010 и работи на истражување на социјалните услуги за стари лица при Католичкиот универзитет на Америка.

Во 2009 година станува добитник на стипендијата за социјални истражувања Generations in Dialogue на ERSTE Фондацијата од Виена, Австрија.

Проф. д-р Сузана Борнарова е координатор на Националниот центар за континуирано образование за социјален развој при Институтот за социјална работа и социјална политика. Учествувала на голем број конференции во земјата и во странство и автор е на повеќе домашни и странски публикации (научни трудови, извештаи од евалуации и анализи, програми и стратегии), како и на пет универзитетски учебници.

Го зборува англискиот јазик. Нејзино хоби е практикување јога. Аматерски се занимава со апстрактно сликарство.

Истражувачки интереси: социјална политика, социјална заштита и социјална работа; посебен фокус на социјална работа со семејство, семејна политика и политика на демографско стареење, миграции.

Проф. д–р Сузана Борнарова изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СРСП103З/18] Правци и пристапи во социјална работа

 • 2

  [СРСП214И/18] Стареењето и социјалната политика

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СРСП4] Социјалната политика и пазарот на труд

 • 2

  [СП2] Управувањето и моделите на социјални услугиБиблиографија

Универзитетски учебници

Bornarova, S., Family Policy: towards Gender Equality and Harmonisation of Work and Family Life, Alma, Skopje, 2014.

Bornarova, S., School Social Work, Alma, Skopje, 2014.

Bornarova, S., Social Work with Families, Faculty of Philosophy, Skopje, 2012.

Bornarova, S., Ageing and Social Policy, Faculty of Philosophy, Skopje, 2009.

Bornarova, S., Demographic Challenges and Social Policy in the European Union, Faculty of Philosophy, Skopje, 2009.

Практикуми/скрипти

Bornarova, S., Social Work Approaches, Faculty of Philosophy, Skopje, 2010.

Bornarova, S., Education Policy, Faculty of Philosophy, Skopje, 2007.

Уредништво / прирачници / едукативни програми

Bornarova, S. “Educational Programme for Social Mentoring, Association for Research, Communication and Development”. PUBLIC, Skopje, 2019.

Bornarova, S., (ed.). “Manual for Development of Social Services for Vulnerable Groups in the Local Community”, Ministry of Labour and Social Policy, Government of the Republic of Macedonia, UNDP, Skopje, 2013.

Bornarova, S., (ed.). Collection of papers from the International Conference “Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Work and Social Policy”held in Skopje, September 2007, “Contemporary Developments in Social Protection and Social Work Practice: Professionalisation, Deinstitutionalisation and Reforms”, Faculty of Philosophy, Open Society Institute – Skopje, 2008.

Bornarova, S., (ed.). “Manual for Identification of Social Problems and Community Outreach on Local Level – Local Development through Social Action and Community Outreach”, Community Development Project, Social Investment Fund, World Bank-Ministry of Finance and Centre for Training in Social Development, Faculty of Philosophy, Skopje, 2005.

Bornarova, S., (ed.). Collection of Scientific Papers “Theoretical Approaches in the Education of Social Workers and Chalenges of Social Work Practice in Multi-ethnic Environments”, Association for Development Cooperation, Cologne, Germany and Faculty of Philosophy, Skopje, 2005.

Bornarova, S., (ed.). Collection of lectures and transcripts “Support to Capacity Building in Social Development”, UNDP project, Skopje, 2002.

Домашни трудови

Bornarova, S. “European trends in social services’ systems: towards Marketization, User-involvement and Professionalization”. Faculty of Philosophy’s Annual, Volume 72. Faculty of Philosophy. Skopje, 2019.

Bornarova, S., “Social Exclusion of Older People from the Social Protection System in R. Macedonia” (in Macedonian), in “Social Policy Review”, No 1, Faculty of Philosophy, Friedrich Ebert Stiftung, June 2008.

Bornarova, S., “Human Diversity Concept and Multicultural Social Work” (in Macedonian and English), in Collection of scientific papers presented at the Round Table Discussion titled: “Theoretical Approaches in the Education of Social Workers and Challenges of Social Work Practice in Multi-ethnic Environments”, 20.12.2004, AGEH-Germany and Institute for Social Work and Social Policy, Faculty of Philosophy, Skopje, March, 2005.

Bornarova, S., “Approaches and Therapeutic Interventions with Poor and Disorganised Families” (in Macedonian), in Collection of papers “Social Inclusion of Children and Youth”, Foundation for Educational and Cultural Initiatives – Step by Step, Skopje, 2005.

Bornarova, S., “The Practice of Case Management in Social Work”, (in Macedonian), Annual of the Faculty of Philosophy, Skopje, 2005.

Bornarova, S., “Licence – A Path Toward Professionalisation of Social Services” (in Macedonian), in Annual of the Faculty of Philosophy, No. 57, Skopje, 2004.

Bornarova, S., “Social Work in Education” (in Macedonian), In: Collection of lectures and transcripts from the courses organised within the UNDP project “Support to Capacity Building in Social Development”, Skopje, 2002.

Lakinska, D., Bornarova, S., “Programme Activities of the Social Workers in Education” (in Macedonian), In: Collection of lectures and transcripts from the courses organised within the UNDP project “Support to Capacity Building in Social Development”, Skopje, 2002.

Bornarova, S., “Social Problems of Roma Children” (in Macedonian), Street Children – Children on the Streets, Collection of papers, Institute for Social Work and Social Policy, Skopje, 2001.

Bornarova, S., “Poverty among Roma Children and Their Rights” (in Macedonian), World Child Summit, Children’s Parliament of Macedonia, 22-25 November, 1999.

Меѓународни трудови

Bornarova, S., “Transit Migration and Human Rights: Macedonian Policy and Social Work Responses to Transit Migration Crisis”, Journal of Human Rights and Social Work, Springer, 2019.

Gerovska-Mitev, M., Bornarova, S. “Welfare State Ideologies and Long-term Care Regimes: Challenges of Working Age Carers with Dependent Relatives in Macedonia”. Journal of Social Policy. Institute for Political Studies. No 1. Belgrade- 2017.

Bornarova S., Bogoevska N., Trbojevik S. Changes in European Welfare State Regimes as a Response to Fertility Trends: Family Policy Perspective. European Journal of Social Sciences, Education and Research. October 2017 No. 1 2017, Volume 11.

Bornarova, S., Ilievski, V. “Implementation of Licensing in Social Protection: Regional Achievements and Challenges”. Journal of Social Policy, Year 8. No 11/2. Faculty of Philosophy – Skopje. 2016.

Bornarova, S., “Social Policy Models and Macro Social Work Practice with Immigrant Populations: Responses to Prejudices, Racism and Discrimination”. Journal of Social Policy No. 12. Faculty of Philosophy – Skopje. 2016.

Bornarova, S., Ivkovski, D. “Policy and Institutional Framework on Emigration and Diaspora Policies-Macedonian Country Report” (in English, available online), European University Institute, Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI, Florence, Italy, 2014.

Bornarova S., Bogoevska N., Trbojevik S. “Foster Care protection of Children in the Republic of Macedonia: from policy to practice”. Proceedings from the International Scientific-Research Conference “Improving the quality of life of children and young people”, Faculty for education and rehabilitation, University in Tuzla and Organization for support and creative development of children and youth. 2013.

Bornarova, S., Bogoevska, N., Trbojevic, S. “Pension System Reforms in the Republic of Macedonia: Expected Benefits and Challenges”, (in English), In: Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.2, No.9. 2013.

Bogoevska N., Bornarova S., Trbojevik S. (2013). Social Protection System in Macedonia: Centralized Governance versus Decentralization, in Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue, Vol. 4, No. 11, October 2013, (ed.) Bidzina Savaneli. Rome: MCSER Publishing Rome-Italy. 2013.

Bornarova, S., Bogoevska, N. “Returning Migrants in Macedonia: the Challenges of Educational Reintegration”, (in English),In: Social Policy Journal 2/2013, Institute of Political Studies, Belgrade, 2013.

Bornarova, S. “Returning Migrants in the Republic of Macedonia: the Issue of Reintegration”, (in English), In: Journal “Dve Domovini” (Two Homelands), Institut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, No. 34, 2011.

Bornarova, S. “Older People in the Reforms of the Social Welfare System in Macedonia”, (in English), In: Gerontologija Vol. 37, 2/2010, Journal of the Gerontological Society of Serbia, 2010.

Bornarova, S. “User Involvement in Social Work Education: Macedonian Perspective” (in English and Croatian), in Ljetopis Socijalnog Rada 16/2, Faculty of Law, Zagreb, 2009.

Bornarova, S. “Activation and Welfare-to-Work – Programmes and Strategies”, (in English and Macedonian), In: “Reframing Social Policy: actors, dimensions and reforms”, Faculty of Philosophy – Skopje, Frierich Ebert Stiftung, 2008.

Bornarova, S. “Case Management in Gerontological Social Work: A Response to the Changing Context of Care for Older People”, (in English and Slovenian),Socialno Delo, Letnik 47, Ljubljana, 2008.

Bornarova, S. “Family Preservation Services: Prevention of Institutionalisation and Substitute Foster Care Placement of Children” (in English and Macedonian), In: “Contemporary Developments in Social Protection and Social Work: Professionalisation, Deinstitutionalisation and Reforms”, Faculty of Philosophy, Skopje, July 2008.

Bornarova, S. “Promoting Multicultural Education: Within and Beyond the Social Work Training in Macedonia” (in English), In: Zavirsek D., et all (eds.), “Ethnicity in Eastern Europe – A Challenge for Social Work Education”, Ljubljana, 2007.

Lakinska, D., Bornarova, S. “Continuing Education for Social Workers – a Path Leading to Sustainable Social Development” (in English and Serbian), In: Hessle S., Zavirshek D., (eds.), “Sustainable Development in Social Work – The Case of a Regional Network in the Balkans, Stockholm University, Department of Social Work, 2005.

Lakinska, D., Bornarova, S. “Families in the Republic of Macedonia” (in English), In: Mihaela, R. (ed), “Contemporary Perspectives in Family Research – Families in Eastern Europe, Elsevier, New York, 2004.

Извештаи од истражувања / евалуации / проценки (избрани, од 2007 до денес)

Bornarova, S., Bogoevska, N. Report from the Analysis of the Delivery of Social Services through the UNDP Municipal Works Programme and Strategic Planning in Social Protection at Local Level. UNDP Skopje. 2020.

Bornarova, S., Bogoevska, Report from the Analysis of the Delivery of Integrated Socio-medical services in Kochani and Resen. UNDP. Skopje. 2020.

Bornarova, S., Bogoevska, N. Good European Practices and Recommendations for Prevention of Violent Extremism in the Republic of Macedonia, International Organization for Migration – IOM Skopje 2019.

Bornarova, S., Final Joint Report: Proposal for Reform of the Social Welfare and Child Protection System, World Bank and MLSP, World Bank Project – Conditional Cash Transfers – Reform of the Social Protection System, Skopje 2018.

Bornarova, S., Bogoevska, N. Report on Mapping the Institutional Capacities for Prevention of Violent Extremism in the Republic of Macedonia, International Organization for Migration – IOM Skopje 2018.

Bornarova, S., Analysis of the social services and licensing of professionals in social protection system in the Republic of Macedonia , World Bank and MLSP, World Bank Project -Conditional Cash Transfers – Reform of the Social Protection System, Skopje 2017.

Bornarova, S., Comparative review of social services and licensing of social welfare professionals in Denmark, Finland and Croatia, World Bank and MLSP, World Bank Project – Conditional Cash Transfers – Reform of the Social Protection System, Skopje 2017.

Bogoevska, N., Bornarova, S. “Analysis of the Social Conditions of Children without Parents or at Risk of losing Parental Care in the City of Skopje”, Feasibility Study,(in Macedonian and English), SOS Children’s Villages, Skopje, 2013.

Bornarova, S., Bogoevska, N. “Analysis of Municipal Capacities and Needs for Development of Social Services for Vulnerable groups”, Four research reports: Petrovec, Gostivar, Resen, Kochani,(in Macedonian and Albanian), UNDP, 2012.

Bornarova, S., Janeska, V. “Social Impact of Emigration and Rural-urban Migration in CEE”, Macedonian Country Report, (in English), GVG-Koln, European Commission, 2012.

Bornarova, S., et al. “Study on Poverty and Social Exclusion in the Republic of Macedonia”, (in Macedonian), Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights. Austrian Development Cooperation, Skopje, 2011.

Bornarova, S., Bogoevska, N. “The Voices of Children in Conflict with the Law”, Research report, (in Macedonian), UNICEF, 2011.

Bornarova S., et al. “Assessment of the Good Governance Potential in the Domain of Social Protection in R. Macedonia”, Open Society Institute, Ministry of Labour and Social Policy, (in Macedonian, author of the analysis of the good governance potential in the domain of social protection – beneficiaries of social financial assistance perspective), 2008.

Bornarova S., “Assessment of the Reform of the Child Protection System in the Republic of Macedonia”, Country assessment report, (in English), UNICEF, 2007.

Bornarova S., “Foster Care Services in Macedonia”, Evaluation Report (in English and Macedonian), UNICEF, Skopje, 2007.

Монографии / поглавја од книги

Bornarova, S., et al. Social Protection in Macedonia: Legislation and Practice, Ministry of Labour and Social Policy and World Bank, Skopje, 2019.

Bornarova, S., et al. Regulation of Social protection in Europe: Selected Countries’ Case Studies, Ministry of Labour and Social Policy and World Bank, Skopje, 2019.

Bornarova, S., “Social Services for Vulnerable Groups”. In: Bornarova, S., (ed.). “Manual for Development of Social Services for Vulnerable Group in the Local Community”, (in Macedonian), Ministry of Labour and Social Policy, Government of the Republic of Macedonia, UNDP, Skopje, 2013.

Bornarova, S., “Development of the Social Protection System in Post-Communist Macedonia: Social Policy-making and Political Processes”, (in English), In: Stambolieva, M., Dehnert, S., (eds): Welfare States in Transition: 20 Years after the Yugoslav Welfare Model, Friedrich Ebert Stiftung, 2011.

Bornarova, S., Gerovska-Mitev, M. Social Exclusion, Ethnicity and Older People in Macedonia, (in English),Faculty of Philosophy, ERSTE Stiftung, Vienna, Austria, 2009.

Bornarova S., Brkic M., Habul, U. “From Welfare to Workfare States on the Balkans – Promotion of the Role of the Private Sector in Providing Employment Opportunities in Macedonia, Serbia and Bosnia”, Research report, (in English), Faculty of Philosophy – Skopje, Academic Training Association (ATA), Amsterdam, Netherlands, 2007.

Документи за политики / програми / стратегии / закони / правилници

Bornarova, S., Bogoevska, N. Standard Operating Procedures for Temporary Accommodation of Vulnerable Groups in Crisis Situations in PI Special Institute Demir Kapija – Ergele Department. IOM. Ministry of Labor and Social Policy. Skopje. 2020.

Bornarova, S., Bogoevska, N. Policy Paper – Sustainability of the UNDP Municipal Works Programme and Local Social Partnerships. UNDP Skopje. 2020.

Bornarova, S., Bogoevska, N. Rulebook on Day Care Services. Ministry of Labour and Social Policy, Skopje, 2019.

Bornarova, S., Bogoevska, N., Guideline for Foster Care Standards’ Implementation, SOS Children’s Village Macedonia and MLSP, 2018.

Bornarova, S., Bogoevska, N., Instruments for Monitoring and Evaluation of Foster Care Standards’ Implementation, SOS Children’s Village Macedonia and MLSP, 2018.

Dimitrijoska, S., Bornarova, S., Ilievski, V., Empirical Research Report – Social Difficulties and Problems of Pupils from Primary and Secondary Schools in terms of the Need for Social Work in Education. Faculty of Philosophy. Skopje. 2018.

Bornarova, S. et al. Drafting the new text of the Law on Social Protection, World Bank and MLSP, World Bank Project – Conditional Cash Transfers – Reform of the Social Protection System, Skopje 2017-2018.

Spasovska, S., Bornarova, S., Bogoevska, N. “Operational Plan for Implementation of the National Programme for Development of Social Protection 2011-2021”, (in Macedonian), Ministry of Labour and Social Policy, 2011.

Spasovska, S., Bornarova, S., Bogoevska, N. “National Programme for Development of Social Protection 2011-2021”, (in Macedonian),Ministry of Labour and Social Policy, 2010.

Bornarova, S. “Programme for Reintegration of Returnees in the Republic of Macedonia according to the Readmission Agreements” (in Macedonian and English), Consultant and author of the Programme, Ministry of Labour and Social Policy, International Organisation of Migration IOM, 2009.