АС606И: Андрагогија на трудот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVI2+16

Наставник: д–р Зоран Велковски, д–р Елена Ризова

Цели на предметната програма:

Општи компетенции:

– Разбирање на поврзаноста на светот на трудот, образованието и професионалниот развој на младите и возрасните;

– Стекнување на знаења за видовите и стратегиите за развој на квалификациите;

– Стекнување на знаења за карактеристиките на квалификациите и нивната поврзаност со процесите на образование и давателите на образовни услуги;

– Разбирање на пазарот на труд и потребите од нови вештини;

Посебни компетенции:

Образованието и трудот во историски контекст; Андрагогијата на трудот како андрагошка дисциплина; Модели за анализа на работата; Современи проблеми во оспособувањето на работното место; Карактеристики на квалификациите; Номенклатури на занимањата; Европска рамка на квалификации; Национална рамка на квалификации; Невработеноста и образованието на возрасните; Професија, струка, занимање; Обука за активно барање на работа. Преквалификација, доквалификација и реквалификација.

Содржина на предметната програма:

Идентитетот и образованието во процесот на глобализација и европска интеграција; Општестевени нееднаквости во образованието; Социјален концензус во образованието; Улоги на семејството и училиштето; Транзициски проблеми во образованието; Крос-културна настава/ стратегии за учење; Образовни теории; Мултикултурализам, интеркултурализам и образованието; Поим за компетенции; Клучни кометренции потебни за надминување на меѓукултурни разлики; Образованието како процес за стекнување на компетенции; цели, процеси и простори на интеркултурното образование; Стратегии за учење во интеркултурен контекст; Дизајн на курикулумот во интеркултурен контекст; Квалитетно и културно одговорно училиште;

Литература:

1. Спасовски, Ласте, Пазарот на труд и стручното образование, БРО, 2006

2. Велковски, Зоран, Lacrimae Mundi, ПЗМ, 2005

3. Велковски, Зоран, Systematic evaluation of the four year VET provision in the Republic of Macedonia, ЕТФ/МОН, 2010

4. European Commission, ‘Education & Training 2020’ European Commission, 2011

5. Field S., Hoeckel K., Kis V., and Kuczera М., Learning for Jobs, OECD, 2009