Проф. Зоран ВелковскиИнститут за педагогија

д-р Зоран Велковски

Редовен професор

Проф. д–р Зоран Велковски е роден во Скопје на 01.03.1959 година. Во 1986 се вработува на Институтот за педагогија – Филозофски факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како помлад асистент. Во 1993 година магистрирал на тема „Причини и мотиви за образовната партиципација и образовната неангажираност на возрасните“ а во 1998 година докторирал на тема „Андрагошките аспекти на невработеноста во Република Македонија“, со што се стекнал со звањето доктор по педагошки науки. Во 1994 година е избран во звањето асистент, во звање доцент е избран во 1998 година, во звање вонреден професор избран во 2004 година а во звањето редовен професор е избран во 2008 година. Денес, работи како редовен професор на Институтот за педагогија.

Од 1998 до 1999 година работи како директор на Педагошкиот завод на Република Македонија. Од 1999 до 2004 година ја врши функцијата раководител на Институтот за педагогија. Во периодот од 2004 до 2008 година ја врши функцијата проректор за настава на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Реализирал повеќе од 50 домашни и меѓународни проекти како раководител или член на проектен тим и учествувал на преку 60 домашни и меѓународни конгреси, конференции, работилници и симпозиуми. Бил на специјализација на Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Nonthanburi, Thailand, 1998 во областа на доживотното образование и образованието на далечина. Во досегашната работа тој бил член на голем број на комисии и работни групи при Министерството за образование и наука на Република Македонија кои имале за цел изработка на стратегиски, законски и оперативни документи. Во текот на својата работа бил консултант на голем број меѓународни организации кои директно или индиректно се бават со образовни прашања, како: Светска банка, Унеско, UNDP, ETF (Торино), EBRD, Unicef, Usaid, и др.

Бил член и претседател на Државниот Совет за образование на возрасните, претседател на државната комисија за нострификација, претседател на Научното друштво за педагогија и образование. Член е на уредувачки одбор за списанието “Одгојне знаности” на Универзитет во Загреб, Република Хрватска и е Член на уредувачки одбор за списанието “CEPS Journal” на Универзитет во Љубљана, Република Словенија. Го зборува англискиот јазик.

Истражувачки интереси: oбразование на возрасните; стручно образование и обука; пазарот на трудот и образованието; образовна политика.

Проф. д–р Зоран Велковски изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
  • 1

    [ПЕ103З/18] Образовни реформи во Европската унија

На третиот циклус студии:
  • 1

    [ПЕД22] Перспективите во образованието на возраснитеБиблиографија

2017 Velkovski, Z. (2017): Adult Education as an Alternative Medicine: A Critical View of Adult Education Policy Development in the F.Y. Republic of Macedonia, in: Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe, Edited by George A. Koulaouzides and Katarina Popovi´c, SENSE PUBLISHERS ROTTERDAM / BOSTON / TAIPEI,

2017 Velkovski, Z., Riga Progress (MTDs) 2017 – Republic of Macedonia, ETF, Turin, 2017

2016 Velkovski, Z. (Edit.): Concept for Modernization of the Technical Education, World Bank, Skills Development and Innovation Support Project

2016 Velkovski, Z., VET Glossary, World Bank

2015 Velkovski, Z., Rizova, E., Teacher competences for intercultural dialogue”, International Conference titled “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges, organised by OSCE Mission Skopje and Pedagogical Faculties from Republic of Macedonia.

2015 Velkovski, Z., Rizova, E. Social dialogue and Partnership in Vocational education and training, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), Volume 3, Issue 1, June 2015, ISSN 2334-847X.

2015 Reforms in the Education System in the Republic of Macedonia – 23 Years Later, International Journal for Education and Training (IJERT), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Vol. 1 , No. 1, June, 2015, Skopje

2014 Lidija Georgieva, Zoran Velkovski, Lena Damovska: The role of higher education in fostering inter-cultural dialogue and understanding in a multi-ethnic society- the case of the Republic of Macedonia, International Journal of Education and Research, Contemporary Research Centre, Australia

2013 Velkovski Zoran, Higher Education at a Crossroads, Papers Celebrating the 65-year Anniversary of the Institute of Pedagogy, Skopje

2012 Vlasta Vizek Vidovic & Zoran Velkovski Eds. (2012) Teaching Profession for the 21st Century, UNESCO / CEP, Belgrade

2012 Velkovski Zoran, Tomevska-Ilievska Elizabeta, Tasevska Alma, Contemporary Approaches in the Process of Teaching of Students with Special Learning Needs, International Scientific and Vocational Conference „Inclusive Education – Condition and Challenges“ 17-19 May, 2012, Strumica, Macedonia

2012 Velkovski Zoran et al., Country VET Strategy and Action Plan in a Lifelong-learning Context. ETF/MoES

2011 Velkovski Zoran, Tomevska-Ilievska Elizabeta, The Collaborative Approach in Evaluation of VET, 14th International Conference: Evaluation in Education in the Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education – Institute for Pedagogy and Andragogy Faculty of Philosophy University of Belgrade, Belgrade, 2011

2011 Zoran Velkovski-Elena Misik, Macedonia ECD Study, The Scaling Up of the Step-by-Step Program, James Wolfenson Foundation / Brookings Institute (in print)

2010 Concept for post-secondary education, Ministry of Education, co-author

2010 Zoran Velkovski, Systematic evaluation of the four year VET provision in the Republic of Macedonia

2009 Erlend Sigvaldsen, Zoran Velkovski, Review of Norwegian Programs within Education and Research in the Western Balkans, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo, September 2009

2009 Taking Steps to a 21st Century Workforce in Macedonia, Report and recommendations from a supply-demand assessment of workforce development, Erik Payne Butler, in collaboration with Clare Ignatowski, Denise Lamaute, Jovan Madjovski, and Zoran Velkovski, Elena Misik

2009 Strategy for Adult Education in the Republic of Macedonia, Member of the Expert Team

2008 Zoran Velkovski and Natasha Angeloska Galevska, Further Education in The Republic Of Macedonia, 10th International Conferences On Further Education In The Balkan Countries, Konya

2008 Zoran Velkovski, Reforms in preschool and primary education, Faculty of Pedagogy, Skopje,

2006 Zoran Velkovski: Closer cooperation with economy – Adult Education in Macedonia, LLinE Lifelong Learning in Europe, Vol. XI issue 1/2006 Adult Education in the Western Balkan countries; Health education and health Promotion

2006 Zoran Velkovski & Olaf McDaniel: Proposal for a Strategy for Adult Education in the Republic of Macedonia in the Context of Lifelong Learning (2006-2015), ETF, Skopje

2005 Periodical Evaluation, 2004 – 2005, Roma Education Program, FOSIM, Skopje

2005 Lacrimae Mundi, Adult Learning and Unemployment in Macedonia, Skopje;

2003 The Essence of the Educational Product, Humanistic Education at the Universities in the Republic of Macedonia, 25 years jubilee of the Department for Humanistic Studies, Faculty of Philosophy Skopje, Skopje, 2003

2003 “Intercultural Education in the Republic of Macedonia”, Intercultural Education in the Balkan Countries”, 09-10 May Ohrid, 2003

2002 “Adult Education in Macedonia”, Felnöttoktási és – képzési lexikon, Magyar Pedagógiai Társaság, OKI Kiadó Ház, Budapest, 2002

2002 “Basic Music Education and the National Music Culture: Situation and Perspectives”, Makedonska Riznica, Skopje, 2002

2001 Zoran Velkovski, Natasha Angeloska – Galevska, “Pre-service and in-service training of teachers from secondary vocational schools in the Republic of Macedonia”, Lust am Lehren – Lust am Lernen, Referate des 30. internationalen Symposiums “Ingenierpädagogik 2001”, Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik, Band 45, Klagenfurt/Österreich, 2001

2000 “Pre-primary and Primary Education in the Republic of Macedonia”, Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Skopje, 2000

2002 Vocational Education and Training in a Changing Society: Policies, Development, and Challenges, National Report of Macedonia (1998), Ministry of Education

1999 “Education for a Job or…?” Annual of Faculty of Philosophy/26, Skopje,

1999 “New projection of the educational system and unemployment”, BILOV (Bulletin for adults education in Macedonia) 1, Skopje,

1999 Analysis of the Syllabi and Curricula in Primary Education, UNICEF Skopje

1999 “ECCD – Education for Better Parenthood” (Report), Conference – Central Asia Regional Literacy Forum, Istanbul, Turkey

1998 Vocational Education and Training in a Changing Society: Policies, Development, and Challenges, National Report Republic of Macedonia, member of expert team, Skopje

1998 Andragogical Aspects of Unemployment in the Republic of Macedonia, Doctoral thesis, Faculty of Philosophy, Skopje

1998 “Agony of education”, Society Transition and Education, Struga, 3-4/X/97, Skopje,

1998 “The most Important Profession in the World – the Teacher”, Educational reflections /1, Skopje,

1996 “Aims of Education – Past, Present and Future”, Modern Society Changes and the Aims of the Education in the Republic of Macedonia, Struga, 25-26/IV/96

1995 “The Unemployment and Adult Education in Macedonia”, ESREA Conference Adult Education and Labor Market, Strobl, Austria

1995 “Education and Unemployment”, Annual of Faculty of Philosophy/22, Skopje,

1994 “Challenges of the Modern Family”, Family and Education of Children in Modern Conditions, Struga 11-12/XI,

1994 “Adults and Educational Mobility”, Annual of Faculty of Philosophy/21, Skopje,

1993 “Some Aspects of the Theories of De-schoolarization”, Prosvetno Delo, Skopje.