Институт за педагогија

д–р Елена Ризова

Вонреден професор

Проф. д–р Елена Ризова е родена 1982 година во Скопје. Дипломирала (2005) и магистрирала (2008) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во јуни 2011 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за педагогија. Докторската дисертација на тема „Описменување на возрасните во Република Македонија – состојби и тенденции” ја одбранила во јуни 2012 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор по педагошки науки. Во звање доцент е избрана во декември 2012 година, а од септември 2017 година е вонреден професор при Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Добитник е на стипендија од страна на канцеларијата на DVV International за магистерски студии од областа на андрагогијата.

Посетувала курсеви, обуки, семинари и остварила неколку студиски престои на универзитети во Словенија, Финска, Италија, Турција, Хрватска, итн.

Била Раководител на Регионалната Андрагошка Академија – регионален проект со учество на шест земји од Југоисточна Европа.

Била Претседател на Советот за образование на возрасни на Република Северна Македонија. Претставник е на Организацискиот Одбор на ELN (Европската Мрежа за Писменост) за Република Северна Македонија, во рамките на COST мрежата.

Член е на Уредувачкиот одбор на Годишниот зборник во издание на Филозофскиот факултет – Скопје.

Член е на уредувачкиот одбор на списанието Adult education во издание на Босанскиот Културен Центар (БКЦ).

Уредник е на Интернационалното списание за образование, истражување и обука (IJERT) во издание на Филозофскиот факултет – Скопје.

Национален експерт е за EYRIDICE назначена од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Северна Македонија.

Била национален експерт за ECVET назначена од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија

Познавање на јазици: Одлично го зборува англискиот јазик, а ги користи и францускиот, шпанскиот, српскиот и хрватскиот јазик.

Комуникациски вештини: Одлични вештини за реализација на тимска и колективна работа; oдлични модерациски вештини кои инволвираат високо ниво на комуникација од различен тип.

Организациски вештини: Лидерски вештини: национален координатор и раководител на интернационален проект и неколку национални проекти. Вештини за тимски менаџмент: Организација и реализација на мноштво семинари, работилници и обуки со национални и интернационални партиципиенти.

Компјутерски вештини и компетенции: напредно познавање на Microsoft Office™ tools (Word, Excel, Access, Power Point); напредно познавање на SPSS statistical software; напредно работење со и преку Internet; напредно познавање на Corel Draw

Истражувачки интереси: доживотно учење; образование и обука на возрасни; стручно образование и обука; професионален развој на образовните кадри; креирање, евалуирање и мониторирање на образовни политики; кариерно советување и развој, и т.н.

Проф. д–р Елена Ризова изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПЕ1033/19] Образовни реформи во ЕУ

 • 2

  [МО1023/19] Управување на квалитетот на образованието

 • 3

  [ПЕ216И/19] Техники за учење и подучување на возрасните

 • 4

  [ПЕ217И/19] Описменување и основно образование на возрасните во РМ

 • 5

  [МО212И/19] Кариерен развој

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ПЕД10] Концептот на доживотно учење

 • 2

  [ПЕД20] Осигурување квалитет во образованието

 • 3

  [ПЕД23] Претприемништво и менаџмент во образованието

 • 4

  [ПЕД24] Развој на човечки ресурси и менаџмент со знаењетоБиблиографија

“Adult education in conditions of economic and political transition”, ESREA International conference on Adult education and learning policy in a world risk society, Prague, Czech Republic, (2019).

“The role of school counsellors in implementation of inclusive education”,International Conference titled  “Transformation towards sustainable and flexible societies”, organized by Faculty of philosophy-Skopje, Ministry for education and science of Republic of Macedonia, Ohrid (2018).

“Regional Andragogy Academy: From concept to effects”, Journal of andragogical studies, ISSN 0354-5415, (2017).

”Contemporary adult literacy models”, International conference of the Faculty of educational sciences, ISSN 978-608-244-275-4, (2015).

“Augmented reality as a teaching tool in higher education”, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume 3, Issue 1, June 2015.

“Teacher competences for intercultural dialogue”, International Conference titled  “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges”, organised by OSCE Mission Skopje and Pedagogical Faculties from Republic of Macedonia (2015).

“Social dialogue and partnership in vocational education and training”, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Volume 3, Issue 1, June 2015.

“Reforms and the System for adult education in Republic of Macedonia”, International Journal for education, research and training, Volume 1, Issue 1, 2015.

“Successful practices for enforcing intercultural dialogue”, International YICER conference for education, organized by YILDIZ Technical university in Turkey, held in Istanbul, Turkey (2014).

“Vocational education and students with special educational needs” at International Conference for Inclusive education, organized by Faculty of philosophy-Skopje, Ministry of education and science and  Scientific Community for special education and rehabilitation, held in Ohrid, Macedonia (2013).

“Contemporary Management and the Benefits of Its Implementation”, International Conference on leadership in education ENIRDELM, Portoroz, Slovenia, september 2013.

“Adult literacy as a prerequisite for lifelong learning” at International Andragogy symposium on Key competences and adult learning, organized by Agency for vocational education and training and adult education Croatia, held in Biograd na Moru, Croatia (2013).

“Inclusion of the illiterates in the knowledge-based society” at the International scientific conference for Inclusive education – state and challenges, held in Ohrid, Macedonia (2012).

“Student’s self-evaluation in higher education” at the International Conference for Evaluation in education in the Balkan countries, organized by BASOPED in Belgrade, Serbia (2011).

“Lifelong learningas a challenge and necessity in Macedonian society” at International Scientific Symposium: Education between tradition and modernity organized by Institute of pedagogy, Faculty of Philosophy-Skopje in Ohrid (2011).