АС604И: Културно наследство и музеологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVI2+16

Наставник: д–р Никос Чаусидис

Цели на предметната програма:

Запознавање со базичните поими, елементи и методи кои се однесуваат на културното наследство и музеологијата. Разбирање и примена на „јазикот“ т.е. комуникацискиот систем на музеологијата. Проценување на квалитетот на односот меѓу посетителот и музејскиот предмет т.е. споменикот на културата. Запознавање со педагошките и андрагошки функции на музеологијата.

Содржина на предметната програма:

Културно наследство: дефиниција, поими и историјат. Културното наследство како носител на знаењето, на културните и на општествени вредности. Музеологија: музеи и музејски експонати. Педагошките и андрагошки аспекти музејските поставки. Комуникација меѓу музејскиот предмет и посетителот. Заштита на културно-историските споменици. Семиотички аспекти на музејската дејност и заштитата на културно-историските споменици.

Литература:

1. Н. Чаусидис, Музеологија, Филозофски факултет, 2012

2. Н. Чаусидис, Занаетчиски технологии и конзервација, Филозофски факултет, 2012

3. I. Marojević, Uvod u мuzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993

4. П. Вук-Павловиќ, Творештвото и музејската естетика, Скопје: Мета форум, 1994

5. Љ. Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији, Београд: САНУ, 2007

6. Ђ. Миљковић, Музејска делатност у Македонији, Прилеп: Корвин стоун; Скопје: Менора, 2007

7. Светското наследство во рацете на младите, Скопје: Министерство за култура на Република Македонија; Национална комисија на УНЕСКО, 2012