АС502: Општа методологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаV2+16

Наставник: д–р Наташа Ангелоска Галевска

Цели на предметната програма:

– Стекнување знаења за методологијата како научна дисциплина

– Разбирање на истражувачките парадигми и принципите на истражувачката работа

– Способност за користење на различни извори на знаења и критички однос кон истите

– Способност за идентификација на истражувачки проблем

– Оспособеност за практична примена на теоретските знаења од методологија преку дизајнирање на проект за истражување

– Развивање научно-истражувачка љубопитност, одговорн0ст, самостојност и тимска работа.

Содржина на предметната програма:

Поим и предмет на методологијата на научно-истражувачката работа; Развојни тенденции во истражувачката работа; Теоретско-епистемолошки проблеми; Видови научни истражувања; Етапи на научното истражување; Критериуми при избор на проблем за истражување; Изготвување на библиографии; Етика во истражувачката работа; Проектирање на истражување; Видови хипотези; Популација и примерок; Анализа и интерпретација на резултати; Извештај за истражување.

Литература:

1. Ангелоска-Галевска, Наташа, Методологија на педагошките истражувања (скрипта), Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. Ангелоска-Галевска, Наташа, Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието, Киро Дандаро, Битола, 1997

3. Лоренс Њумен, В., Општествени истражувачки методи, квантитативни и квалитативни пристапи, Просветно дело, Скопје, 2009