ИА203З/18: Историја на уметност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја со архивистикаII3+26

Наставник: д–р Елизабета Димитрова

Цели на предметната програма:

Стекнување сознанија за општите елементи и поими на историјата на уметноста и запознавање со развојот на уметничките дисциплини низ историјата.

Содржина на предметната програма:

Поим, задачи и методи на историјата на уметноста. Уметнички дисциплини и уметнички техники. Хронолошки преглед на уметничката продукција низ праисториските и историските епохи – уметноста на праисторијата, творештвото на протоисторискиот период, уметноста на старите цивилизации, креациите на антиката и средниот век, епохите на ренесансата и барокот, современа и модерна уметничка продукција – автори, дела и естетски дострели.

Литература:

1. H. W Janson, A. H. Janson, Istorija umetnosti, Novi Sad, 2006.

2. П. Васић, Увод у ликовне уметности, Универзитет уметности, Београд, 1982

3. G. Pischel-Fraschini, A World History of Art: painting, sculpture, architecture, decorative arts, Newsweek, 1978.

4. M. Peić, Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, 1987.

5. G. Vasari, The Lives of the Artists, Oxford University Press, 1991.

6. E. H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, 1995.

7. E. L. Buchholz, Art: A World History, Abrams, 2007.