И301З/18: Историја на Европа, V–XI век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаIII3+26

Наставник: д–р Бобан Петровски

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за запознавање на средновековната историја и цивилизација на Европа во раниот среден век.

Содржина на предметната програма:

Медиевистика, извори, појавата, развој и воспоставување на феудализмот, Големата преселба на народите, Франки, Британските острови во раниот среден век, Арабјаните и нивните калифати, Киевска Русија, Западните Словени (Велика Моравија, Чешка и Полска), Германија и Италија во периодот IX-XI век, кралствата на Скандинавците и нивното воено раздвижување низ цела Европа, Христијанството и црквата, како и културата на Западна Европа во раносредновековниот период.

Литература:

1. Аџиевски К., Петровски Б., Историја на Европа во раниот среден век (V-XI век), Филозофски факултет, 2009

2. Скаскин А. Д. и др., Историја на средниот век, Том 1 (стр. 5-225), УКИМ, 1980

3. Brandt M., Opća povijest srednjeg vijeka (Srednjevekovno doba povijesnog razvitka) I, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1980

4. B. Tierney, The Middle Ages: Readings in Medieval History, A. Knoph, New York-Toronto, 1983

5. Talbot Rice D., ur., Uobličavanje evropske kulture, IZ Jugoslavija, Beograd, 1976