У7013/18: Современа светска уметност 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVII4+26

Наставник: д–р Небојша Вилиќ

Цели на предметната програма:

Студентот да стекне знаења за развојот и главните карактеристики на правците во светската уметност во 19 и 20 век.

Содржина на предметната програма:

Уметноста и нејзината автономија: Модерниот проект и уметноста на модернизмот: дефинирање на улогата на уметникот и уметноста во општеството; Индивидуалното и неговиот премин кон субјектното; Реализмот и фотографијата – изгубениот натпревар на артефициелното со механичкото; Светот и природата како впечаток: импресионизам; Декомпонирање и пре-компонирање на компактноста на композицијата – измите на постимпресионизмот: поинтилизам (дивизионизам); Винсент ван Гог, Пол Гоген; Пол Сезан; Отпечатокот на субјектното – фовизам и експресионизам: Анри Матис и фовизмот; германскиот експресионизам; Групата „Мост“; Групата „Синиот јавач“; Уметноста на модернизмот; Авангардните делувања на почетокот на 20 век – рушење на традицијата – Пабло Пикасо и Жорж Брак – кубизам, дадаизам, лучизмот (рејонизмот) на Михаил Ларионов и Наталија Гончарова, конструктивизмот на Владимир Татљин; Беспредметна уметност – апстракцијата на Василиј Кандински, супрематизмот на Казимир Маљевич, неопластицизмот на Пит Мондријан; футуризам, надреализам, ониризам, магичен реализам, метафизичко сликарство; Ангажираната уметност: социјалната уметност и „Новата стварност“; Nazi-Kunst и уметноста на социјалистичкиот реализам.

Литература:

1. Argan, Đulio Karlo i Akile Bonito Oliva, Moderna umetnost 1770-1970-2000. Tom 1-2, Beograd: Clio, 2004

2. Stangos, Nikos (ed.), Concepts of Modern Art. From Futurism to Postmodernism, London & New York: Thames and Hudson, 1994

3. Трифуновиќ, Лазар, Сликарски правци на ХХ век, Скопје: Табернакул, 2007

4. Harrison, Charles and Paul Wood (eds.), Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell, 1992

5. Stiles, Christine and Peter Selz (eds.), Theories and Documents of Contemporary Arts, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996

6. Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb – Ghent: Horetzky – Vlees – Beton, 2005