Л703З/18: Јазична анализа на грчки текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностVII3+36

Наставник: д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ

Цели на предметната програма:

Да се развијат кај студентите способности за филолошко толкување и преведување на класични латински текстови со детална морфолошко-синтаксичка и стилистичка анализа.

Содржина на предметната програма:

Обработка на автентични прозни и поетски дела од римската литература, со воочување на специфичностите во стилот кај различните автори и фонетската, морфолошката и синтаксичката структура на одделни дела. Во текот на изведувањето на програмата се допираат и други теми, како етимологија, семантика, разни аспекти на историската граматика и др.

Литература:

1. Избор на автори Избор на дела од едицијата Oxford Classical Texts Oxford University Press, Oxford

2. Избор на автори Избор на дела од едицијата Loeb Classical Library Harvard University Press, Cambridge, MA – London, Englаnd

3. Избор текстови што се определува на почетокот на семестарот

4. В. Софрониевски, Латинско-македонски, речник Бигос 2001

5. М. Divković, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 1900

6. P. G. W. Glare, The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, Oxford – New York 1982