КВ606И/18: Новозаветен и византиски грчки

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVI2+26

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Да се стекнат знаења за семантичките и граматичките одлики на новозаветниот и на византискиот грчки јазик.

Содржина на предметната програма:

Преку автентични примери од Новиот Завет студентите го воочуваат континуитетот во развојот на грчкиот јазик, но ги учат и разликите меѓу новозаветниот (како продукт на колоквијалниот говор од тоа време) и класичниот грчки, промената во семантиката на лексемите, упростувањето и промената во морфологијата и синтаксата. Паралелно со продолженото изучување на новозаветниот, преку примери од делата на Црковните Отци и, воопшто, авторите на дела од византиската литература (историографија, хроника, црковна и световна поезија, народна книжевност и тн.), студентите го усвојуваат новиот феномен во развојот на средновековниот грчки јазик, како враќање и приближување кон класичниот грчки, а особено кон неговиот атички дијалект. Лектирата ќе биде избрана од различни книжевни видови и различни периоди за да се стекне увид во разновидноста на јазичните стилови и норми, како: (1) оживување и подражавање на класични отатички, (2) природно продолжување на традицијата на хеленистичкиот (новозаветниот) грчки и конечно, (3) појава на приклонување кон говорните и диоми во најразличен степен.

Литература:

1. Wenham, J. W., The Elements of New Testament Greek, Cambridge: University Press 1965

2. Hewett, J. A., New Testament Greek: a beginning and intermediate grammar, Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers 1995

3. JACT, New Testament Greek: A Reader, Cambridge University Press 2001

4. Young, Norman H., Syntax Lists for Students of New Testament, Cambridge University Press 2001

5. Carrez, Maurice, Grammaire grecque du Nouveau Testament, Neuchâtel, Paris: Delachaux et Niestlé, 1966

6. Ђорић, Властимир Х., Основи новозаветног грчког језика, Београд: САС СПЦ 1982

7. Sophocles, E.A., Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods(from 146 B. C. to 1100) New York: F. Ungar Pub. Co. 1957

8. Милев, Ал. – Михайлов, Ап., Учебник по гръцки език за духовните училища, В. Търново: ЕТ “Христо Червенаков – Митко” 1980