БОМ407И/18: Меѓунарони организации

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирIV3+16

Наставник: д–р Рина Киркова Танеска

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со најважните сознанија за улогата и дејствувањето на меѓународните организации во денешницата земајќи ги впредвид нивните импликации врз националниот суверенитет. Теориските сознанија ќе бидат надополнети со анализа на конкретни примери. Целта е студентите да ги сватат драматичните промени во природата на националниот суверенитет и глобалните односи низ призмата на меѓународните организации и институции.

Содржина на предметната програма:

Дефиниција и рана историја на меѓународните организации; класификација на меѓународните организаци; улога и функции на меѓународните организации; легитимитет и афторитет на меѓународните организации; Од лигата на народите до ООН; меѓународни организации и институции во Европа; вон европски меѓународни организации;

Литература:

1. Клив Арчер, Меѓународни организации, Routledge, 2001

2. С. Аврамов и М. Креќа, Mеѓународно јавно право, Савремена администрација, 2003