Д407И/18: Методологија на научно истражувачка работа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIV2+26

Наставник: д–р Наташа Ангелоска Галевска, д–р Елизабета Томевска Илиевска

Цели на предметната програма:

Поим и предмет на методологијата на научните истражувањата во дефектологијата; Теоретско-епистемолошки и методолошки проблеми; Развојни тенденции во истражувачката работа; Видови научни истражувања; Етапи на научното истражување; Критериуми за избор на проблем за истражување; Изготвување библиографии; Етика во истражувачката работа; Проектирање на истражување; Видови хипотези; Квантитативни и квалитативни методи на истражување; Популација и примерок; Анализа и интерпретација на резултати; Извештај за истражување.

Содржина на предметната програма:

Работилници со користење на интерактивни методи, предавања со примена на ИКТ, употреба на различни аудио-визуелни и дидактички медиуми за активно учење, проектна работа, истражувачки семинарски работи, есеи, библиографии со информативен и критички карактер, теренска работа, симулации, рефлексии, водено самостојно учење.

Литература:

1. Ангелоска Галевска, Наташа, Методологија на научните истражувања во дефектологијата (скрипта), Филозофски факултет, Скопје 2017

2. Лоренс Њумен, В., Општествени истражувачки методи, квантитативни и квалитативни пристапи, Скопје: Просветно дело, 2009

3. Ангелоска Галевска, Наташа, Квалитативни истражувања во воспитанието и образованието, Киро Дандаро, Битола, 1997

4. Панзова, Виолета, Науката како занает, Филозофски факултет, Скопје, 2003