А3013/18: Протоисториска археологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаIII4+26

Наставник: д-р Драги Митревски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени знаења за праисторискиот културен развиток, од палеолитот до бронзеното доба, со посебно внимание посветено на културите од Македонија и соседните области.

Содржина на предметната програма:

Појава на човекот, карактеристики на палеолитот и најзначајните палеолитски култури, неолитизација, карактеристиките на неолитот и неолитските култури на Балканот, неолит во Македонија, eнеолитски култури на Балканот, eнеолитот во Македонија.

Литература:

1. Ј. Bouzek, Greece, Anadolia and Europe: Cultural Interrelations during the Early Iron Age (Studies in Mediterranean Archeology), Paula Astroms Forlag, 1997.

2. Група автори, Праисторија југословенских земаља, БАНА, 1981.

3. M. Garašanin, The Cambridge Ancient History, Vol. III: The middle East and the Aegean World, Cambridge University Press, 1990.

4. Група автори, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, МАНУ, 1995.

5. Д. Митревски, Праисторија на Македонија, кн. 1, МАНУ, 2012.