%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba

ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

2. Магистерски трудови

Ред. бр.Име и презиме на кандидатотНазив на темата Име и презиме на менторотДатум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
на македонски јазикна англиски јазик
1.Татјана Глигорова Божиновска„Емоционалниот аспект и третман кај децата со дислексија“Emotional aspect and treatment in children with dyslexiaпроф. д-р Александра Каровска Ристовска10-856/36.5.2021
2.Берат Дураки„Процена на психомоторниот развој на учениците со попреченост во редовните основни училишта“Assessment of psychomotor development of children with disabilities in regular primary school проф. д-р Горан Ајдински10-761/36.5.2021
3.Јулија Глигорова Трајаноска„Професионалниот развој, задоволството од работа и работно искуство на наставникот како предвидувачи на јасноста во поучувањето, управувањето со одделението и постигањата по математика кај четвртоодделенците“The professional development, job satisfaction and work experience of the teacher as predictors of clarity in teaching, classroom management and math achievement in fourth grade проф. д-р Орхидеја Шурбановска10-847/36.5.2021
4.Јелена Цветковска„Димензиите на петфакторскиот модел на личноста како предиктори на стилот на донесување одлуки кај млади возрасни“Five-factor person model dimensions as predictor of decision making style in young adultsпроф. д-р Елена Ачковска Лешковска10-956/36.5.2021
5.Константин Ивановски„Балканските национализми и нивната интерпретација во современи услови“Balkan nationalisms and their interpretation in contemporary conditionsпроф. д-р Константин Миноски10-862/36.5.2021
6.Ратко Стефковски„Сајбер напади како закана за критичната информациска структура“Cyber attacks as a threat for critical informatics infrastructureпроф. д-р Тања Милошевска10-866/36.5.2021
7.Дарко Јандриоски„Импликации од транснационалниот организиран криминал врз корпоративната безбедност“Transnational organized crime implications on corporate securityпроф. д-р Тања Милошевска10-924/36.5.2021
8.Александра Јанкоска„Влијанието на корпорациската врз националната безбедност во доменот на интернационализација на криминалните пазари“The impact of corporate security on national security in the field of internationalization of criminal marketsпроф. д-р Оливер Бакрески10-912/36.5.2021
9.Милена Вучковска„Обуката и развојот на вработените во организациите од ИТ секторот“Training and development of employees in IT sector organizationsпроф. д-р Анета Баракоска10-703/36.5.2021
10.Ребека Јосковска„Проблеми и предизвици во плуралниот систем во обезбедувањето на социјални услуги на децата во ризик“Problems and challenges in the plural system in social security services of children at riskпроф. д-р Сунчица димитријоска10-762/36.5.2021
11.Гордана Кирацовска„Когнитивно регулирање на емоциите, оптимизам, песимизам, страв од Ковид-19, перцепирана изложеност на инфекција од САРС-КоВ-2 на работното место и субјективна добросостојба кај здравствени работници“Cognitive emotion regulation, optimism, pessimism, fear of Covid-19, perceived exposure to SARS-Cov-2 infection in the workplace and subjective well-being of health professionalsпроф. д-р Виолета Арнаудова10-923/3 6.5.2021
12.Александра Тасевска„Менаџмент на организациска промена“Management of organizational changeпроф. д-р Милева Ѓуровска10-1029/3 6.5.2021