%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81-%d0%bd

2. Магистерски трудови

Ред. бр. Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
1. Сандра Лазеска „Управување со наградувањето на вработените“ Rewarding on employees проф. д-р Милева Ѓуровска 10-863/3 3.6.2021
2. Весна Пановска „Задоволството од работата и намера за напуштање на работата“ Job satisfaction and work place departure проф. д-р Сунчица Димитријоска 10-1158/3 3.6.2021
3. Аделина Митева „Менаџирањето на дидактичките средства во воспитно-образовните активности во детските градинки“ Managing didactic tools in educational activities in kindergartens проф. д-р Вера Стојановска 10-1056/3 3.6.2021
4. Ивица Кузмановски „Менаџмент на човечки ресурси во Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија со акцент на оценувањето перформанси и системот на кариера “ Human Resource Management in the Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia with emphasis on performance appraisal and career system проф. д-р Оливер Бакрески 10-1081/3 3.6.2021