%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7

С О О П Ш Т Е Н И Е

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА

ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ЗА СТУДИСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПИШУВАЊЕТО НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ БИДЕ НА 10.9.2021 и 13.9.2021 ГОДИНА ОД 8.30 ДО 15.00 ЧАСОТ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

СЕ ДОСТАВУВААТ ОРИГИНАЛ СИТЕ ДОКУМЕНТИ ПОДНЕСЕНИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, И ТОА:

 1. пријава за запишување (образец А1) (Студентскиот сервис на Филозофскиот факултет)
 2. електронска пријава (од iKnow-системот)
 3. оригинални свидетелства од сите класови
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 5. извод од матичната книга на родените (оригинал без разлика на датумот на издавање)
 6. доказ за државјанство на РСМ – уверение или решение (оригинал без разлика на датумот на издавање)
 7. потврда за уплатa и тоа:

– за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ03161; Конто 722313 00)

– за уплатени 300,оо денари (на жиро-сметка на факултетот: Назив на примачот: Буџет на РМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723013,програма: 41, на уплатница ПП 50);

8. Изјава за неподигање на документите (од iKnow-системот)

9. Изјава за национална припадност (од iKnow-системот)

10. Изјава за согласност за лични податоци (од iKnow-системот)

11. Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи (од iKnow-системот)

12. Изјава за неконкурирање на друг универзитет (од iKnow-системот)

III. Кандидатите кои конкурираат за вонредно студирање ги поднесуваат, покрај документите од точка II. и следните документи:

 • образец М1/М2 нотарски заверен, или
 • лекарско уверение издадено од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

IV. Кандидатите кои конкурират за упис без партиципација, покрај документите од точка II., а во зависност од категоријата на која и припаѓаат треба да достават и:

 • Соодветна документација за:  припадници на безбедносните сили, деца на загинат или починат ПБС и деца на воен инвалид од I до VII група (види конкурс)
  • Соодветна документација за: лица без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени (потврда од Агенцијата за вработување); 
  • Лица од прв и втор степен на инвалидност; воени инвалиди, и
  • Лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени (потврда од Агенцијата за вработување).

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 1. Индекс (без залепена фолија) и студентска легитимација
 2. Образец за запишување семестар
 3. Пријавен лист (шв 20)

(индексот, студентската легитимација, образецот за запишување семестар и пријавниот лист (шв 20) ги има во Студентскиот сервис на Филозофскиот факултет)

 • Три фотографии (две од 3,5х4,5 см и една од 2х3 см);
 • Изјава за пристап до лични податоци (се подига од одделението за студентски прашања)
 • Потврда за:
 • уплатени 750,оо денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, со назнака за ИКСА на УКИМ Филозофски факултет, на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 160010368978818, приходна шифра 723012, програма 41; (уплатница ПП 50) (Надоместокот на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.)
 • уплатени 100,оо денари за активности на факултетско собрание на жиро сметка на Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, сметка : 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723019, програма: 41 ( уплатница ПП 50) и да се напише кај повикување на број – задолжување: 723019-1118;
 • уплатени 1000,оо ден. за ПРИРАЧНИК ЗА СТУДЕНТИ на жиро-сметка на Филозофски факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723013, програма: 41, (на уплатница ПП 50);
 • уплатени 300,оо ден. за испити од семестар на жиро-сметка на Филозофски факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723013, програма:41 (на уплатница ПП 50);
 • уплатен цел износ (200 €-студенти од државна квота или 400 €-студенти со кофинансирање/вонреден) или прва рата од 100€ (прва рата за студенти од државна квота) или 200 € (прва рата за студенти со кофинансирање/вонреден) во денарска противвредност на жиро-сметка на Филозофски Факултет: Назив на примачот: Буџет на РСМ-Филозофски факултет, Банка на примачот: НБ на РСМ, Сметка: 100000000063095, Сметка на буџетски корисник: 160010422778818, Приходна шифра: 723012, програма: 41, (на уплатница ПП 50);

7.09.2021 год.                                                                                                                                                              ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ