%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%93%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

Драги колешки и колеги,


Институтот за безбедност, одбрана и мир, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со задоволство ги поканува научниците и истражувачите да учествуваат на претстојната годишна меѓународна академска конференција, која ќе се одржи на 2-4 септември 2021 година во Охрид. Овој пат, годишната конференција е посветена на исклучително важно и итно прашање од меѓународен, регионален и од национален интерес: ефектите од пандемијата на ковид-19 врз различни сфери и слоеви на националното и меѓународното општество.

Конференцијата има за цел да обезбеди форум за размена на академски знаења и емпириски откритија за пандемијата, што покрај огромното човечко страдање, постави сериозни предизвици за државите и меѓународните актери. Идејата е да се соберат научници не само од различни земји, туку и од различни академски области. Работниот јазик ќе биде англиски, додека учеството може да биде со писмен придонес или усна презентација. Со оглед на постојаната неизвесност околу патувањата и јавните собири во контекст на пандемијата, како организатори на конференцијата ги разгледуваме сите можности, вклучително и за онлајн презентации, а доколку е потребно ќе воведеме и хибридни формати на одвивање на панелите. Сепак, се надеваме дека ќе можеме да Ве пречекаме во прекрасниот Охрид.

По процесот на рецензирање, трудовите ќе бидат објавени во меѓународното академско списание Безбедносни дијалози.

Целта на конференцијата е повеќекратна:

– Да се ​​промовира подобро разбирање и димензиите на кризата предизвикана од ковид-19. Како организатори на овој настан, би сакале да бидеме домаќини на плоден и отворен дијалог помеѓу членовите на академската заедница и претставниците на релевантни национални и меѓународни чинители кои се директно вклучени во управувањето со кризи и/или се погодени од пандемијата.

– Да се обезбеди размена на искуства и на научени лекции од сегашните и минатите случаи на справување со пандемија;

– Да помогнеме во потрагата по нови начини на кои академската заедница ќе може да придонесе во справувањето со широк спектар на прашања поврзани со ковид-19 и други здравствени проблеми;

– Да се ​​развијат идеи за нови истражувачки проекти и практики насочени кон подобрување на вмрежувањето и давање практична помош во време на криза;

– Да се ​​стимулира преиспитување за нивото на подготовка и можната реформа на безбедносниот сектор, како и на другите национални и меѓународни агенции во време на здравствена, јавна, економска и општествена криза.

Меѓу опсежниот список на можни теми кои можат да се дискутираат, ги предлагаме следниве без да се ограничиме само на нив:

 1. Преосмислување на меѓународната безбедносна и мировна агенда во светлина на пандемијата со ковид-19
 2. Преосмислување на националната безбедност во време на пандемии
 3. Светскиот поредок и глобално лидерство во светот после ковид-19 пандемијата
 4. Ковид-19 и новите предизвици за образованието
 5. Демографски предизвици во светот после кризата предизвикана од ковид-19
 6. Предизвици за човековите права за време на пандемија
 7. Предизвици за глобалната и националната демократија: управување со пандемиите
 8. Неизвесностите на Балканот: случајот на ковид-19
 9. Улогата на НАТО во справување со ковид-19
 10. Одговорите на ЕУ на кризата предизвикана од ковид-19
 11. Предизвици за приватните агенции за обезбедување: нови протоколи и организациски режими
 12. Управување со ризици и кризи во време на пандемија
 13. Влијанието на ковид-19 врз работните односи и пазарот на трудот
 14. Улогата на институциите за спроведување на законот, полицијата и војската во јавното здравство за време на здравствени кризи

МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Билјана Ванковска (претседател на меѓународниот научен програмски одбор).

Домашни членови на Одборот:

Зорица Салтировска и Тања Милошевска.

Странски членови на Одборот:

Jan Oberg (Шведска),

Alexis Heraclides (Грција),

Catherine Sammary (Франција),

Bülent Gökay (Велика Британија),

Carlos Flores Juberias (Шпанија),

Radmila Nakarada (Србија),

Gorazd Meško (Словенија),

Jasmin Ahić (Босна и Херцеговина),

Želimir Kešetović (Србија)

Kivanç Ulusoy (Турција).

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Ванчо Кенков,

Оливер Бакрески,

Зоран Нацев.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТРУДОВИ

Поднесување на апстракти до 31 јануари 2021 година

Известување за прифаќање на апстрактот 15 февруари 2021

Доставување на трудови до 31 мај 2021 година

Постапка за рецензирање до 25 јуни 2021 година

Краен рок за плаќање на конференциската такса 5 јули 2021 година

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТРУД

Учесниците се очекува да достават апстракт на англиски јазик (максимум 300 зборови) најдоцна до 31 јануари 2021 година до:
bvankovska@gmail.com или tmilosevska@gmail.com .

Бројот на трудови по автор е ограничен на два (2) труда (т.е. автор на еден труд и/или коавтор на друг).

Целосните трудови треба да бидат испратени најдоцна до 31 мај 2021 година.

Трудовите добиени по овој датум нема да бидат разгледани и нема да одат во постапката за рецензирање.

Трудовите со позитивна рецензија ќе бидат објавени во меѓународното научно списание Безбедносни дијалози
(http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/sd/about.html).

КОТИЗАЦИЈА
Автор (вклучувајќи и ко-автор): вкупно € 50 (уплата до 05 јули 2021 со позитивна рецензија)
Надоместокот за конференција се однесува на активно учество на сите сесии, конференциски материјали, освежувања за паузи и објавување на трудовите.
Котизација за домашни учесници:
Трошоците за конференцијата треба да бидат уплатени на следната банкарска сметка најдоцна до 5 јули 2021 година:
Примач: Филозофски факултет-Скопје
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010422778818 Приходна шифра: 723119

Доказот за плаќање (копија од уплатницата) треба да се испрати на следнава адреса: tmilosevska@gmail.com