%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%81

Конкурс за запишување на втор циклус студии учебна 2020/2021 Филозофски факултет


Врз основа на Одлуката за измена и дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година, донесена на вонредната седница на Ректорската Управа, одржана на 02.10.2020 година, се објавува Пречистен текст на Конкурсот:

Пречистен текст на К О Н К У Р С ОТ за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година