%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0

Драги матуранти,

Филозофскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на ден 16.III 2022 година од 13 до 14 часот ќе учествува во рамки на проектната активност на Град Скопје „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студентски програми“. Настанот ќе се одржи електронски преку платформата Микрософт Тимс (Microsoft Teams).

На настанот ќе бидат презентирани студиските програми на факултетот, режимот на студирање, факултетски активности за студентите и можност да се запознаете одблиску со дел од наставниот кадар, и истовремено ќе биде и можност заеднички да се продискутира за сѐ што е во интерес на студентите и за студиските програми, да ги слушнете искуствата на веќе запишаните студенти, тековните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности…

Студирањето на Филозофскиот факултет во Скопје значи да се студира на најстариот факултет во нашата држава со повеќе од 100 годишна традиција!

Настанот во рамките на проектната активност на Филозофскиот факултет можете да го следите на следниов линк:

16.03.2022

13:00 – 14:00 часот

Филозофски факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZiODExM2QtN2ViNy00NzdiLWFkZWMtMDQ1NDJlNTA5ZjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

16.03.2022

14:00 – 15:00 часот

Градежен факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg1YjNiZGYtYmU5NC00N2RiLWFkMWQtNmJjNTQzMjYwYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Медицински факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmMWM2YzMtNGMxMC00YWU1LTk2OGMtZGZiNmUyZmMxMzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Природно-математички факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVhYzI1ZmItODVhYy00MGExLWIzN2EtYzNkNTY5OTY5Njll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Факултет за физичко образование, спорт и здравје

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc3N2Q5YzgtZWMzYy00MWRhLWFkZDMtNGM4MWI4NzRmNTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

17.03.2022

13:00 – 14:00 часот

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg4MmZkOWUtNmM2ZS00MjQ2LThhNmYtZWM2MzI3NmNlZDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Факултет за земјоделски науки и храна

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU2ZDMwYjQtMjExNC00ZjlmLWFiYWItNTQzY2Q5NzlmNTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIwN2M5MzAtNGIzMS00NmZjLWFkMTItMDJmZDFmYzVhOTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Факултет за ликовни уметности

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZjYmM0NzEtNTdiNC00ZDE5LTlkY2ItYmQzNDFlMTQxYTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

17.03.2022

14:00 – 15:00 часот

Факултет за музичка уметност

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNhNzc0MTQtOWVjZS00YTE0LWFiOWEtYWZmZDcwNzYyNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Филолошки факултет „Блаже Конески“

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkZTBhNzMtOTY4MS00YzUwLWE2Y2MtMGZkZGY5ZTVjMTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM1NGIxZTAtNGRjMS00NTA4LWI0ZWItZGE3NWI2NThiZjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d