Уписи


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ЗА СТУДИСКАТА 2023/2024 ГОДИНА


Прелиминарен листа на кандидати со успехот од средно образование


Потребни документи за запишување студенти на прв циклус студии на Филозофски Факултет – Скопје за студиската програма 2023/2024 година.


Решение за прием на кандидати во првиот уписен рок за учебната 2023/2024 година


К О Н К У Р С
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година


Соопштение за заверување на летниот семестар во учебната 2022/2023 за студентите кои студираат на прв циклус на студии


КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми на Филозофскиот факултет во Скопје во учебната 2022/2023 година


Конечна листа на примени кандидати во прв уписен рок на прв циклус студии 2022/2023


Одлука по приговори за прием на студенти во прв уписен рок 2022-23


Листа на кандидати со резултати од успехот од средно обрзование


Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Потребни документи за пријавување на кандидатите на конкурсот

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Потребни документи за пријавување на кандидатите на конкурсот

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Идни студенти


Студиска програма прв циклус

Студиска програма втор циклус

Студиска програма трет циклус

Упатство за студирање