Конечна листа на примени кандидати во прв уписен рок на прв циклус студии 2022/2023

Одлука по приговори за прием на студенти во прв уписен рок 2022-23

Листа на кандидати со резултати од успехот од средно обрзование

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Потребни документи за пријавување на кандидатите на конкурсот

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Потребни документи за пријавување на кандидатите на конкурсот

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Идни студенти


Студиска програма прв циклус

Студиска програма втор циклус

Студиска програма трет циклус

Упатство за студирање