%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0

Анкета за самоевалуација

Сите редовни студенти на прв циклус студии на Филозофскиот факултет кои слушале предмети во зимскиот семестар од учебната 2020/2021 година, треба задолжително да пополнат aнонимна електронска Анкета за квалитетот на наставата, поставена на https://anketi.fzf.ukim.edu.mk/ Студентите треба да пополнат анкета за секој од запишаните предмети во зимскиот семестар 2020/21.

За најава треба да се користи корисничкото име и лозинката од iKnow.

Пополнетите анкети се услов за заверка на летниот семестар 2020/21 година.

Филозофски факултет

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје