%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5

Агенда за годишна конференција на трет циклус студии – 20.4.2021 година


Годишна конференција на трет циклус студии

Датум и место на одржување: 20.4.2021 година, Microsoft Teams

Раководител на студиска програма: проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска

Член од Стручен совет за докторски студии: проф. д-р Ленче Алексовска Величковска

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ДОКТОРАНДОТСТУДИСКА ПРОГРАМАМЕНТОРГОДИНА НА ЗАПИШУВАЊЕСЕМЕСТАР ОД КОЈ ЌЕ ПРЕЗЕНТИРА ТРУДНАСЛОВ НА ТРУДОТ КОЈ ЌЕ ГО ПРЕЗЕНТИРА
Лука ПоповскиПедагогијапроф. д-р Лена Дамовска2020/21IIДидактичко методски модели во физичкото и здравствено образование во првиот воспитно-образовен период
Марија КарадаковскаПедагогијапроф. д-р Јасмина Делчева Диздаревиќ2020/21IIРазвој на вештините за слушање при усвојувањето на првиот странски јазик