д–р Борче Илиевски

Редовен професор

Проф. д-р Борче Илиевски е роден 1977 година во Скопје. Дипломирал на Институтот за историја на Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје во јануари 2001 година. Веднаш по дипломирањето се запишал на постипломски студии на Институтот за историја на Филозофскиот факултет од областа историја на македонскиот народ по 1913 година. Испитите од постдипломските студии ги положил во предвидениот рок.

На 4 ноември 2003 година го одбранил магистерскиот труд: Македонската држава и обновата на Македонската православна црква 1943 – 1967 година со што се стекнал со научен степен магистер по историски науки. Во текот на учебнта 2003/2004 година работи како професор по историја во средно училиште во Скопје. Докторска дисертација пријавил во април 2005 година на Институтот за историја. Дисертацијата на тема: Етничките и демографските промени на територијата на денешна Република Македонија 1913 – 1994 година ја одбранил на 10.01.2008 година.

На Институтот за историја на Филозофскиот факултет (УКИМ) д-р Борче Илиевски работи од декември 2005 година. Во 2008 година е избран за доцент, во 2013 година за вонреден професор. Од 2018 година е редовен професор при Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје. Активно се служи со англискиот јазик и балканските словенски јазици, а се користи и со албанскиот јазик.

Бил раководител на меѓународниот научен проект „Oпштествениот, политичкиот и економскиот развој на Република Македонија и Република Словенија по 1991 година (трансформација, сличности и разлики“ финансиран од: Министерствата за образование и наука на Р. Македонија и Р. Словенија и член на меѓународниот научен проект „Православието и католицизмот на Балканот XIX – XXI век. Проект на МАНУ и БАН.

Области на научен интерес: современа историја на Балканот и Македонија, историска демографија, историја на православните цркви на Балканот.

Проф. д-р Борче Илиевски изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус на студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [И182И/18] Етнички и демографски промени во македонија 1913–2001

 • 2

  [И184И/18] Црковна историја на Македонија во XX век по 1913 г.

 • 3

  [И284И/18] Меѓународни аспекти на положбата на малцинствата на Балканот по 1913 година

 • 4

  [И285И/18] Економска историја на Р. македонија по 1944 година

 • 5

  [И601З/18] Методологија

 • 6

  [И193И/18] Архивска дејност во Р. Македонија

На третиот циклус студии:
 • 1

  Етнодемографските промени и миграционите движења во балканските држави по Првата светска војна

 • 2

  Православната црква во Македонија во XX век

 • 3

  Извори и историографијаБиблиографија

Монографии:

Демографските карактеристики на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни (Анализа на југословенските пописи од 1921 и 1931 година), Скопје, 2017. ISBN 978-608-238-126-8

Македонско-српските црковни односи 1944-1970, Скопје, 2011. ISBN 978-608-4508-62-5

Дел од монографии:

Возобновувањето на Охридската архиепископија во 1958 година и улогата на нејзиниот поглавар Доситеј во решавањето на македонското црковно прашање, Монографија Возобновителот, КОВЗРГ, Скопје 2021, 193 – 212.

Филозофски факултет 1920 – 2020, Скопје, 2020, 45 – 91

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 1949–2019, Скопје, 2019, 15 – 39. ISBN 978-9989-43—423-5

100 години прехрамбена, текстилна, хемиска и металуршка индустрија во Македонија,  Главен уредник Светомир Хаџи Јорданов, Скопје, 2009, 73–109. ISBN 978-9989-76/-/8-2

Статии и прилози:

The Albanian Population in the Kingdom of Yugoslavia: demographic and statistical
analysis, Istorija 20. veka, 1/2023, 19 – 44.

Становништво у Скопској кази тридесетих година XIX века (историјско-демографски
приказ), Српске студије,  књ. 13, Београд, 2022, 48 – 67. (во коавторство со Д. Ѓоргиев)

Демографските карактеристики на Кратовската Околија меѓу двете светски војни, Зборники на научни трудови – Музеј на град Кратово, 2021, 22 – 33.

Македонското црковно прашање 1943 – 1967 (меѓу автономија и автокефалност), Прилози за историјата на Македонија и македонската култура, приредувач, акад. Катица Ќулафкова, Скопје, 2021, 501 – 522.

Migrations in the Skopje Valley in the 19 th century betveen Jovan F. Trifunoski`santhropogeographic research and the historical sources, EthnoAnthpoZoom, Journal of the Institute of Ethnology and Anthropology, vol, 21, Skopje, 2021, 259 – 277.

Христијанското население во Полог во триесетите години на XIX век, Огледало, списание за православна вера, култура, образование, бр. 14/15, 2020, 41 – 48.  

Демографске карактеристике Скопског Дервена у периоду 1832/33. до 1913. године, Српске студије,  књ. 11, Београд, 2020, 131 – 150.

Демографските прилики во Кратовската и Кривопаланечката област во триесетите години на XIX век, Музејски гласник бр. 10. Кратово 2019, 17 – 27.

Записник од свештеничкото собрание (конференција) мај 1946 година, Македонски архивист, XXV-XXVI/25-26, Скопје, 2019, 75–90.

Borče  Ilievski, “Turci u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Demografska analiza na osnovu popisa  stanovništva 1921. i 1931”, Istorija 20. veka 1/2018, 35–54.

Втор македонски црковно-народен собор (октомври 1958 г.), Огледало, бр. 10-11, 2018.

Македонското црковно прашање во македонската и српската историографија, Зборник на трудови од меѓународната конференција одржана на 13 и 14 декември 2016 во Скопје, Скопје, 2017, 355–370.

Makedonsko crkveno pitanje 1945–1946. Godine (između autonomije i autokefalnosti), 1945. крај или нови почетак, ИНИС, Музеј жртава геноцида, Београд, 2016, 579–604.

Односите помеѓу Македонската и Српската првославна црква 1967–1980 година. История, Религия и Политика, Сборник със студии и статии од сътрудничеството между Българската академия науките и Македонската академия на науките и искуствата по проекта „Прaвославие и католицизъм на Балканите XIX–XXI век“. 2014–2016 г., София, 2016.

Улогата на топличкиот епископ Доситеј во разрешувањето на македонското црковно прашање 1951–1958 година: прилог кон биографијата на Поглаварот на Македонската православна црква по повод 110 години од раѓањето, Гласник на ИНИ (2016), год. 60/1, 249–266.

Анализи и согледувања на комисијата за верски прашања на СР. Македонија за признавањето на автокефалноста на МПЦ во седумдесетите години на XX  век, Историја, (2016), год, L/LI, бр. 1.

Иселувањето на македонското муслиманско население во Турција (од балканските војни до средината на шеесетите години на XX век, Зборник на трудови од научниот собир македонците со исламска религија во историски и современ контекст. Скопје, 2016, 45–54.

Свештеничката конференција од мај 1946 г.–етапа во решавањето на македонското црковно прашање, Македоника, VI/14- 15, Скопје, 2016.

Eтнодемографските промени во брегалничкиот (штипскиот) округ во периодот 1913–1918 г., Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 69, Скопје, 2016, 121–135.

Прв црковно–народен собор (по повод 70 години од одржувањето) – Современост, бр.2, Скопје, 2015, 59–64.

Семејните и личните фондови – значаен извор за историски истражувања (примерот на фондот „Бранислав Русиќ.“), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 68, Скопје, 2015, 63–76.

The Nazi plans for banishment of the Jews from Germany: Jews in Macedonia history, tradition, culture, language and religion, Skopje, 2015, 175 -182.

The wars in Ex-Yugoslavia and the Ethnic Cleansing–Repetition of the Past : Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE-Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and Practic,18-19th September 2015 in Ohrid, published inPublication Type: E-bookISBN 355.01:323.12(497.1)’19”.

Црковните прилики во Македонија од укинувањето на Охридската архиепископија до балканските и првата светска војна, Македонија до XIX век, том VI , Скопје, 2015.

The Fluctuation in the National Identification of a Part of the Muslim Population in the People’s Republic of Macedonia (statistical and demographic analysis), Balkan Social Science Review, Vol. 4, 2014, 253–275.

The Attitude of the Authorities of the People’s Republic of Macedonia Toward the Roman Catholic Church in the 1950s, Radovi–Zavod za Hrvatsku povjest, vol 46, Zagreb, 2014, 265–283.

Архивски материјали за историјата на Македонската православна црква (Предлог Устав на Македонската православна црква), Сп. Историја, XLIX,/ 1, Скопје, 2014, 351–367.

Влијанието на миграциите врз етничката и демографската структура на населението во вардарскиот дел на Македонија (1912–1941), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 67, Скопје, 2014, 39–52.

The Macedonian-Serbian Church Conflit from 1945 to the Present, Re-Sakralisterung des öffentlicahen Raumes in Südosteuropa nach der Wende 1989?, Herausgegeben von Alojz Ivanišević, Frankfurt am Main, 2012, 133-145.

The Ethnic and Religious Structure of the Population in the Vardar part of Macedonia according to the Censuses of 1921 and 1931, Macedonian Historical Review, vol. 3, Skopje, 2012, 203-218.

Етничките и демографските промени во Скопје во педесетите години на XX век, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 64, Скопје, 2011, 243-256

The Ethno-Demographic Changes in the 1950s in People`s Republic of Macedonia: The emigration proces of the Turkish and Muslim Population, Macedonian Historical Review, vol. 1, Skopje, 2010, 167-182

Односот на југословенското државно раководство кон македонско-српскиот црковен спор непосредно по прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 63, Скопје, 2010, 359-374

Односот на Српската православна црква кон македонската црковна самостојност (од ослободувањето до распадот на Југославија), Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Македонија и соседите“, Скопје, 2010, 308-318

Политиката на Кралството СXС/Југославија кон миграционите движења на турското и муслиманското населени е од вардарскиот дел на Македонија 1918-1941 година, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 62, Скопје, 2009, 305-317

Краток историјат на популационите теории (прилог кон проучување на историската демографија) Сп. Историја, XLIV, 1-2, Скопје, 2008, 127-141

Развојот на архивското образование–историски контекст и современи состојби, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 61, Скопје, 2008, 315-326

Политичките, економските и просветните аспекти на иселувањето на турското население од Македонија во педесетите години на XX век, Сп. Историја, XVII, 1-2, Скопје, 2007, 49-61.

Миграциите и етничките промени на Балканот кон крајот на XIX и првата половина на XX век, Историја, Историографија и Настава по историја (Прилози од Меѓународната конференција ”Историја, историографија и настава по историја” одржана од 21-23 ноември 2007 година во Скопје), Скопје, 2007, 271-282.

Решавањето на епископското прашање во НР. Македонија 1945-1958, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, книга, 60, Скопје, 2007, 349-361.

Историскиот развој на архивите во балканските земји до Втората светска војна, сп. “Историја”, XLII/1-2, Скопје, 2006,107-123.

Епископското прашање во Македонија по ослободувањето и улогата на Архиепископот Доситеј во неговото разрешување (по повод сто години од раѓањето и пeдесет и пет години од хиротонијата за епископ), сп. “Современост”, год. 54/5, Скопје, 2006, 75-81.