Институт за класични студии

д–р Валериј Софрониевски

Редовен професор

Проф. д–р Валериј Софрониевски е роден 1966 година во Скопје. Дипломира (1990) на Филозофскиот факултет, а магистрира (1996) на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Една година (1991-92) работи како наставник по латински јазик во гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово, а во 1993 се вработува како помлад асистент (по античка литература) на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје. По здобивањето со магистратура по филолошки науки, во 1996 е избран во звањето асистент (по античка литература и старогрчки јазик), а по одбраната на дисертацијата „Семиотика и семантика на леглото во старогрчката литература“ и здобивањето со докторат по класични науки, во 2001 е избран во звање доцент (по старогрчки јазик, новозаветен и византиски грчки јазик, новогрчки јазик). Во звањето вонреден професор e избран во 2006 (по старогрчки јазик, новозаветен и византиски грчки јазик, новогрчки јазик, применета класика, ИКТ во класичната филологија, антиката на филм), а во 2010 станува редовен професор (по старогрчки јазик, новозаветен и византиски грчки јазик, новогрчки јазик, применета класика, рецепција на класичната култура) при Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје.

Професионален ангажман:
1996-2000 Претседател на Друштвото за антички студии на Р. Македонија (Скопје);
2001 Член на основачкиот одбор на Здружението на класични филолози “Антика”;
2001- Член на основачкиот и управниот одбор на Друштвото за класични студии Жива Антика, Скопје;
2002-2005 Раководител на Постдипломските студии по класична филологија на Институтот за класични студии;
2002-2006 Координатор за КТС на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје; 2005-2008 Член на Етимолошката комисија при Меѓународниот славистички комитет.
2013-2015 Претседател на Комисијата за библиотечна дејност при Министерството за култура на РМ.
2013- Раководител на Постдипломските студии на Институтот за класични студии.

Доживувајќи ја класиката како начин на мислење и дејствување, тежнее постојано да ја поврзува со други науки и општествени состојби и да ѝ наоѓа практична примена во секојдневниот живот и опкружување. Пасиониран љубител на филмската уметност. Татко на Лавинија и Тимотеј Софрониевски.

Проф. д–р Валериј Софрониевски изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [КФ201З] Методологија на класичните науки

 • 2

  [КФ301И] Грчки автор по избор

 • 3

  [КФ309И] Византиска грчка палеографија

 • 4

  [УК128И] Увод во старогрчки јазик и култура

На третиот циклус студии:
 • 1

  [КВК10] Византиски автор

 • 2

  [КВК12] Византиска грчка палеографија

 • 3

  [КМФ1] Јазична анализа на дело од грчки и латински автори

 • 4

  [КМФ5] Историја на грчкиот и латинскиот јазикБиблиографија

Авторски книги:

Антологија на старогрчки поговорки и мудрости, избор, превод од старогрчки и коментари, Скопје: Publisher, 2018. – 312 стр.; ISBN 978-608-4569-77-0

Старогрчко-македонски речник (развоен)4, Скопје: Филозофски факултет, 2017. – 644 стр; ISBN 978-608-238-128-2

Lexicon graeco-macedonicum (evolutivum)3, Скопје: Филозофски факултет, 2015. – 480 стр; ISBN 978-608-238-062-9

Морфологија на старогрчкиот јазик, Скопје: Филозофски факултет, 2013. – xvi, 382 стр.; ISBN 978-608-238-030-8

Старогрчко-македонски речник (развојна верзија)2, Скопје: ТРИ, 2013. – 324 стр.; ISBN 978-608-230-155-6

Дескриптивна грчка фонетика и морфологија на име, Скопје: Филозофски факултет, 2013. – 185 стр.; ISBN 978-608-238-003-2

Χρύσειον αʹ (Khryseion I): Учебник по старогрчки јазик – почетно изучување (во коавторство), Скопје: МОН на РМ, 2010. – 212 стр.; ISBN 978-608-226-202-4

Lexicon graeco-macedonicum (evolutivum), Скопје: Контрапункт и Филозофски факултет, 2010. – 140 стр.; ISBN 978-608-65150-0-3

Поетика на леглото во старогрчката книжевност, Скопје: Магор, 2003. – 366 стр.; ISBN 9989-851-82-4

Латинско-македонски речник, Скопје: БИГОСС, 2001.- viii, 780 стр.; ISBN 9989-44-012-3

Ајсоп и ајсоповските басни во македонските народни приказни, Скопје & Мелбурн: Матица Македонска, 1999. – 230 стр.; ISBN 9989-48-009-5

Преводи:

Платон, Филеб, предговор, превод од старогрчки, белешки и коментари, Скопје: ТРИ, 2019. – 148 стр.; ISBN 978-608-230-653-7

Платон, Менон, превод од старогрчки и белешки, Скопје: ТРИ 2017. – 106 стр.; ISBN 978-608-230-500-4

Аристофан, Лисистрата, предговор, превод и препев од старогрчки, белешки и коментари, Скопје: ТРИ 2016. – [vii]-xvi, 134 стр.; ISBN 978-608-230-415-1

Аристофан, Славенички на Тесмофории, предговор, превод и препев од старогрчки, белешки и коментари, Скопје: ТРИ 2014. – viii, 116 стр.; ISBN 978-608-230-229-4

Аристофан, Жени во собрание, предговор, превод и препев од старогрчки, белешки и коментари, Скопје: ТРИ 2013. – v, 193 стр.; ISBN 978-608-230-162-4

Платон, Теајтет, превод од старогрчки јазик, предговор и белешки, Скопје: Профундум 2011. – viii, 155 стр.; ISBN 978-9989-2757-8-4

Читање грчки : Текст, превод од англиски јазик, превод и препев од старогрчки јазик, прилагодувања и дополнувања. – Скопје: ТРИ, 2009. – xix, 182 стр.; ISBN 978-9989-187-88-9

Читање грчки : Граматика, речник и вежби, превод од англиски јазик, превод и препев од старогрчки јазик, прилагодувања и дополнувања. – Скопје: ТРИ, 2009. – viiiI, 396 стр.; ISBN 978-9989-187-89-6

Ајсоп, Басни, превод и препев од старогрчки јазик, предговор, белешки и коментари, Скопје: ТРИ, 2008. – xlix, 228 стр.; ISBN 9989-153-50-7

Платон: Горгија, превод од старогрчки јазик, предговор и коментар, Скопје: БИГОСС, 2004. – vii, 162 стр.; ISBN 9989-44-117-0

Гај Јулиј Кајсар, Белешки за Галската војна, превод од латински јазик, во коавторство со Љ. Басотова, Скопје: ТРИ, 2000. – 328 стр.; ISBN 9989-918-08-2